Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udzielenie Gminie Olszanka kredytu długoterminowego w kwocie 837 804,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 roku związanego z finansowaniem gminnych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Lp. Data Dokument
1. 21-09-2016 DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx
2. 21-09-2016 DOCXSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.docx
3. 21-09-2016 DOCFormularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ.doc
4. 21-09-2016 DOCOświadczenie dot. spełnianiania warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do SIWZ.doc
5. 21-09-2016 DOCOświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postepowania - Załącznik nr 3 do SIWZ.doc
6. 21-09-2016 DOCXOświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 4 do SIWZ.docx
7. 21-09-2016 PDFZobowiązania finansowe Gminy Olszanka na dzień 30.06.2016 r..pdf
PDFzaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olszanka.pdf
PDFzaświadczenie o niezaleganiu w podatkach - Gmina.pdf
PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawodzaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 r.pdf
PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Olszanka.pdf
PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Olszanka na 2016 rok.pdf
PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu.pdf
PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Olszanka.pdf
PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr XVII-133-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2016r.pdf
PDFUchwała Nr XVII-134-2016 Rady Gminy Olszanka z dn. 21.06.2016r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Olszanka na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr XI-95-2015 Rady Gminy Olszanka z dn. 17.12.2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2016 rok.pdf
PDFSprawozdanie Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2015 rok.pdf
PDFRb-Z II kwartał 2016.pdf
PDFRb-NDS II kwartał 2016.pdf
PDFRb-Z 2015 rok.pdf
PDFRb-N II kwartał 2016.pdf
PDFRb-NDS 2015 rok.pdf
PDFRb-N 2015 rok.pdf
PDFRb-28S II kwartał 2016.pdf
PDFRb-28S 2015 rok.pdf
PDFRb-27S II kwartał 2016.pdf
PDFRb-27S 2015 rok.pdf
8. 27.09.2016 DOCXOdpowiedź na zapytanie z dnia 27.09.2016.docx
9. 04-10-2016 DOCXInformacje przekazywane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.docx
10. 11-10-2016 DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc
11. 28-10-2016 PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 28.10.2016 r..pdf