gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
Powrót do strony www Gminy Menu BIP

Zaproszenie na X sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 18.06.2019 r

Termin: 18.06.2019, g. 09:00

Miejsce: Świetlica wiejska w Pogorzeli

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  DOCXProtokół z IX Sesji Rady Gminy Olszanka odbytej w dniu 30.05.2019r..docx

 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Raport o stanie Gminy Olszanka w 2018 roku
  1. Przedstawienie raportu;

   PDFRaport o stanie Gminy Olszanka za 2018 rok.pdf

  2. Debata nad przedłożonym raportem;
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Olszanka za rok 2018

   PDFProjekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Olszanka za rok 2018.pdf

 9. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu gminy w 2018 roku:
  1. przedstawienie opinii RIO w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2018 roku;

   PDFOpinia RIO.pdf

  2. opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy w 2018r. wraz z uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Olszanka;
  3. opinia RIO w Opolu nt. opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy w 2018r.;
  4. opinie pozostałych Komisji Rady Gminy nt. wykonania budżetu gminy w 2018r.
  5. dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy Olszanka za 2018 rok;
  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Olszanka oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2018 rok;

   PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.pdf

  7. głosowanie w sprawie absolutorium Wójta Gminy – podjęcie uchwały.

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Olszanka za rok 2018.pdf

 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019;

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018.pdf

  2. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylesiu

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Przylesiu.pdf

  3. w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Brzegu na kadencję 2020 – 2023

   PDFProjekt uchwały sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników.pdf

  4. w sprawie zmiany uchwały nr XL/283/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 maja 2018r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt.3 ustawy Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL-283-2018.pdf

 11. Pisemne interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 12. Wnioski Sołtysów.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.