Przejdź do treści strony WCAG

Zaproszenie na XII sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 25.09.2019 r

Termin: 25.09.2019, g. 09:00

Miejsce: Świetlica wiejska w Pogorzeli

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  DOCXProtokół z X sesji Rady Gminy Olszanka odbytej w dniu 18.06.2019r.docx

  DOCXProtokół z XI Sesji Rady Gminy Olszanka odbytej w dniu 09.07.2019r..docx

 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Skarga Pana D.K złożona w dniu 01.08.2019r.
 9. Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019r.

  PDFOpinia RIO.pdf

  PDFsprawozdanie zwykonania budzetu w I półroczu 2019r..pdf

  PDFInformacja o WPF.pdf

 10. Informacja nt. stanu mienia komunalnego oraz realizacji Funduszu Sołeckiego.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019;

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018.pdf

  2. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2019-2030;

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II-12-2018.pdf

  3. w sprawie wyrażenia przez Gminę Olszanka akceptacji dla planowanej do realizacji przez Gminny Ośrodek Kultury i  Sportu w Olszance operacji pod nazwą „Termomodernizacja budynku w świetlicy w Pogorzeli”

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody.pdf

  4. w sprawie stanowiska dotyczącego sporządzenia dokumentacji pod nazwą "Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego i Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39"

   PDFProjekt uchwały w sprawie stanowiska dot. sporządzenia dokumentacji.pdf

  5. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego ,funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII-176-2009.pdf

  6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olszanka

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów.pdf

  7. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

   PDFProjekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf

  8. w sprawie skargi na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

   PDFProjekt uchwały w sprawie skargi na Przewodniczącego Komisji Skarga, Wniosków i Petycji.pdf

  9. w sprawie skargi na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej

   PDFProjekt uchwały w sprawie skargi na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.pdf

  10. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Olszanka

   PDFProjekt uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi.pdf

  11. w sprawie uzupełnienie składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego Wsi Rady Gminy Olszanka

   PDFProjekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego Wsi.pdf

  12. w sprawie uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Olszanka

   PDFProjekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.pdf

 12. Pisemne interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 13. Wnioski Sołtysów.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.