Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2020 rok

Zarządzenie Nr WG-VIII-99  /2019

Wójta Gminy Olszanka z dnia 5 listopada 2019 r.  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 688 , poz. 1570).

                Na podstawie Uchwały Nr XLII/261/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. na temat  projektu Programu współpracy Gminy Olszanka na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyznaczam konsultacje w formie bezpośredniego otwartego spotkania w dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 13:00 w pok. Nr 9 Urzędu Gminy Olszanka.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Olszanka

(-) Aneta Rabczewska

Załączniki:

Skan treści: