Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie na XVI Sesję VIII kadencji Rady Gminy Olszanka - 28.01.2020

Termin: 28.01.2020, g. 10:00

Miejsce: Świetlica wiejska w Pogorzeli

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  DOCXProtokół z XV Sesji Rady Gminy Olszanka odbytej w dn. 17.12.2019r..docx

 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020;

   PDFPlan pracy na rok 2020.pdf

  2. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Olszanka na rok 2020;
  3. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2020;

   PDFProjekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Olszanka na rok 2020.pdf

  4. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka;

   PDFProjekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku.pdf

  5. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;

   PDFProjekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych.pdf

  6. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

   PDFProjekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.pdf

  7. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/101/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-101-2019.pdf

  8. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olszanka na rok szkolny 2019/2020;

   PDFProjekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa.pdf

  9. w sprawie szczegółowych warunków i trybu zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej;

   PDFProjekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu zwolnienia od podatku rolnego.pdf

  10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – funkcjonowanie Powiatowego Konserwatora Zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu;

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf

  11. w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2020”

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu.pdf

  12. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

   PDFProjekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności.pdf

  13. w sprawie petycji z dnia 28.11.2019r.

   PDFProjekt uchwały w sprawie petycji z dn. 28.11.2019r..pdf

  14. w sprawie petycji z dnia 06.12.2019r.

   PDFProjekt uchwały w sprawie petycji z dn. 06.12.2019r..pdf

 10. Pisemne interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 11. Wnioski Sołtysów.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.