Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Olszanka

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2020 rok

OGŁOSZENIE O NABORZE  DO   KOMISJI   KONKURSOWYCH

            W związku z ogłoszeniem  otwartego konkursu ofert na realizację  zadania publicznego w zakresie upowszechniania  kultury fizycznej na terenie Gminy Olszanka  oraz w związku  z zamiarem ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania narkomanii Wójt Gminy Olszanka zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy  z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz 450 z poźn. zm.) prosi o zgłaszanie kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.. 3 ust. 3  w/w ustawy  z wyłączeniem osób wskazanych  przez organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorących  udział w konkursie do komisji konkursowych celem opiniowania złożonych ofert.

            Propozycje należy składać w formie pisemnej , na formularzu dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Olszanka na adres: Urząd Gminy Olszanka, 49-332 Olszanka 16 w terminie do dnia  10.03.2020r.

 

Olszanka, 19.02.2020r.

/-/ Aneta Rabczewska

Wójt Gminy Olszanka

Załączniki:

Metryczka
 • wytworzono:
  20-02-2020
  przez: Małgorzata Guzik
 • opublikowano:
  20-02-2020 11:25
  przez: Rafał Bandrowski
 • zmodyfikowano:
  20-02-2020 11:26
  przez: Rafał Bandrowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Olszanka
  odwiedzin: 209
Dane adresowe:

Urząd Gminy Olszanka
49-332 Olszanka
ul. Olszanka 16

Dane kontaktowe:

fax: 77 412 96 83
e-mail: ug@olszanka.pl
strona www: olszanka.pl