Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIX Sesja Rady Gminy Olszanka - 23.06.2020

Termin: 23.06.2020, g. 10:00

Miejsce: Świetlica wiejska w Pogorzeli

 1. 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  DOCXProtokół z XVI Sesji Rady Gminy Olszanka odbytej w dn. 28.01.2020r..docx

  DOCXProtokół z XVII Sesji Rady Gminy Olszanka odbytej w dn. 02.03.2020r..docx

  DOCXProtokół z XVIII Sesji Rady Gminy Olszanka odbytej w dn. 14.05.2020r..docx

 5. 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. 8. Raport o stanie Gminy Olszanka w 2019 roku
  1. 8.1. Przedstawienie raportu;

   PDFRaport o stanie Gminy Olszanka za 2019 rok.pdf

  2. 8.2. Debata nad przedłożonym raportem;
  3. 8.3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Olszanka za rok 2019

   PDFProjekt uchwały w sprawie wotum zaufania.pdf

 9. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu gminy w 2019 roku:
  1. 9.1. przedstawienie opinii RIO w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2019 roku;

   PDFRIO - opinia nt. sprawozdania.pdf

  2. 9.2. opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy w 2019r. wraz z uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Olszanka;

   PDFUchwała KR.pdf

  3. 9.3. opinia RIO w Opolu nt. opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy w 2019r.;

   PDFRIO - opinia wniosku KR.pdf

  4. 9.4. opinie pozostałych Komisji Rady Gminy nt. wykonania budżetu gminy w 2019r.
  5. 9.5. dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy Olszanka za 2019 rok;

   PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2019 rok.pdf

   PDFInformacja o stanie mienia Gminy Olszanka na dzień 31.12.2019r..pdf

  6. 9.6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Olszanka oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2019 rok;

   PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fin..pdf

  7. 9.7. głosowanie w sprawie absolutorium Wójta Gminy – podjęcie uchwały.
 10. 10. Podjęcie uchwał:
  1. 10.1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020;

   PDFProjekt uchwały - zmiana budżetu.pdf

  2. 10.2. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/98/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2020-2030;

   PDFProjekt uchwały - zmiana WPF.pdf

  3. 10.3. w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w m. Pogorzela

   PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.pdf

  4. 10.4. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olszanka na rok szkolny 2020/2021

   PDFProjekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa.pdf

  5. 10.5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarci kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olszanka;

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy OZ Olszanka.pdf

  6. 10.6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarci kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olszanka;

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy OZ Przylesie.pdf

  7. 10.7. w sprawie uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Olszanka

   PDFProjekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego KR.pdf

  8. 10.8. w sprawie uzupełnienie składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego Wsi Rady Gminy Olszanka

   PDFProjekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego KRGW.pdf

  9. 10.9. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia - z dn. 23.03.2020r.

   PDFProjekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji.pdf

  10. 10.10. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia - z dn. 02.04.2020r.

   PDFProjekt uchwały w sprawie petycji.pdf

 11. 11. Pisemne interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 12. 12. Wnioski Sołtysów.
 13. 13. Sprawy różne.
 14. 14. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.