Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr WG-VIII-53-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 26.06.2020r. w sprawie II otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

 Zarządzenie Nr WG – VIII- 53/2020
Wójta Gminy Olszanka z dnia  26.06.2020r.

w sprawie II otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego  w zakresie upowszechniania  kultury fizycznej

Na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688, poz. 1570) , art. 7 ust. 1 pkt 5 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019, poz. 506) oraz Uchwały Nr XIV/94/2019  Rady Gminy Olszanka z dnia 29 listopada 2019 roku  w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Olszanka na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się II otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania realizacji zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania  dotacji, terminów i warunków realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 oraz trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert zawiera ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, stanowiące załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka oraz na stronie internetowej Gminy.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się  Inspektorowi ds. Zdrowia i BHP  Urzędu Gminy Olszanka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Olszanka

/-/ Aneta Rabczewska

Załączniki:

  1. DOCZałącznik do Zarządzenia Nr WG-VIII-53-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 26.06.2020 roku - Ogłoszenie konkursu.doc
    DOCXZałącznik nr 1 do Ogłoszenia.docx
    DOCXZałącznik nr 2 do Ogłoszenia.docx
  2. RTFzestawienie ofert.rtf
  3. RTFOgłoszeie wyników II otwartego Konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2020r.rtf

Skany dokumentów:

PDFZarządzenie Nr WG-VIII-53-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 26.06.2020r. w sprawie II otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr WG-VIII-53-2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 26.06.2020 roku - Ogłoszenie konkursu.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Ogłoszenia.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Ogłoszenia.pdf

PDFZestawienie złożonych ofert na realizację zadań w II otwartym konkursie ofert.pdf