Przejdź do treści strony WCAG

Zapytanie ofertowe nr IRiOŚ/1/2020 - zapraszenie do złożenia oferty cenowej na realizację programu priorytetowego „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Olszanka, 06.07.2020r.

 

Zamawiający – Gmina Olszanka
Olszanka 16, 49-332 Olszanka

Zapytanie ofertowe nr IRiOŚ/1/2020

 1. Gmina Olszanka realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację programu priorytetowego „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro. Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zachowując zasadę uczciwej konkurencji.
  Nazwa oraz adres zamawiającego:
  Gmina Olszanka, Olszanka 16, 49-332 Olszanka
  Tel.  77 412 96 83
  fax:  77 412 96 83 wew. 106
  strona internetowa: www.olszanka.pl ,
  e-mail: ug@olszanka.pl
 2. Opis przygotowania oferty cenowej:
  1. ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie;
  2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis „Oferta cenowa na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie;
  3. oferta ma być napisana w języku polskim;
  4. oferta ma obejmować całość zamówienia.
 3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Olszanka. Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej i finansowane będzie częściowo ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  2. Planowana ilość odpadów pochodzących z działalności rolniczej przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia wynosi szacunkowo:
   1. folia rolnicza – 3,145 Mg
   2. siatka i sznurki do owijania balotów – 2,210 Mg
   3. opakowania po nawozach – 9,425 Mg
   4. opakowania typu Big Bag – 17,291 Mg.
    Razem szacunkowa ilość: 32,071 Mg.
  3. Zamawiający wskaże miejsce na terenie gminy Olszanka, do którego rolnicy dostarczą odpady lub ich poszczególne frakcje we własnym zakresie w uzgodnionej dacie ich odbioru.
  4. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
   1. zbiórka oraz odpowiednie zapakowanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania         balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag;
   2. ważenie zebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację)   urządzeń.
   3. załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów.
   4. transport, zebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów.
   5. rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz            opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.
    Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsc wykonania przedmiotu zamówienia.
  5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest  do:
   1. spisania z każdym rolnikiem dostarczającym odpady protokołu odbioru odpadów z folii  rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien  zawierać następujące dane:
    1. imię i nazwisko rolnika z terenu gminy Olszanka, który dostarcza odpady;
    2. adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big Bag;
    3. datę odbioru;
    4. wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na frakcje wymienione w pkt 3.2.:
    5. podpis przekazującego;
    6. podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze  wskazaniem pełnionej funkcji;
    7. pieczęć firmową wykonawcy;
   2. do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z   dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 r., poz. 797 z późn. zm.);
   3. wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa oraz do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:
    1. oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów, osobno dla każdego z rolników, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz kart przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i  sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag poddanych odzyskowi  lub unieszkodliwieniu;
   4. wykonania co najmniej 10 zdjęć podczas prowadzenia prac na różnym etapie, czytelnych,       kolorowych i dobrej jakości, ilustrujących przebieg realizacji zadania i przekazania ich       Zamawiającemu;
   5. po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg;
   6. po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z      zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych;
   7. wszelkie działania lub czynności nieopisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w     kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia;
   8. podana ilość odpadów rolniczych objętych przedmiotem zamówienia określona została na podstawie danych przekazanych przez rolników w formie inwentaryzacji, a Ilość ta może ulec zmniejszeniu w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie rolników;
   9. wynagrodzenie Wykonawcy ustalone będzie tylko za faktycznie wykonane usługi i stanowić będzie      sumę cen odebranych poszczególnych frakcji odpadów. Podana cena za 1 Mg odpadów musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do wykonania   zadania i nie podlega negocjacji;
  6. Podstawa prawna realizacji zadania  - zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo   ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 14   grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797, z późn. zm.).
  7. Wykonawca będzie posiadał stosowne zezwolenie na działalności w zakresie kompetencji i uprawnień do prowadzenia odbioru i transportu odpadów do miejsca ich zagospodarowania.
  8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
   1. Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania za mówienia.
   2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
   3. Posiadający niezbędną  wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
   4. Posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej zamówieniem.

    Zamawiający uzna warunki za spełnione jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o ich spełnianiu.
 4. Termin Realizacji zadania : 15.08.2020 r – 15.10.2020 r.
  Termin powyższy zostanie uzgodniony przed dniem podpisania umowy, jednak nie może być wcześniejszy niż 15.08.2020 r. i późniejszy niż 15.10.2020 r. Uzgodniony termin odbioru może ulec zmianie za obopólną  zgodą Wykonawcy i Zmawiającego w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej sprawne oraz bezpieczne zrealizowanie zadania. Odbiór odpadów powinien się zamknąć maksymalnie w 3 dniach roboczych następujących po sobie, tj. przykładowo od poniedziałku-środy.
 5. Przy wyborze oferty cenowej do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium/kryteriami: cena  100%.
  Jedynym kryterium oceny ofert będzie łączna najniższa cena brutto za 1 Mg wszystkich wymienionych w pkt. 3.2.  frakcji odpadów. Podane ilości poszczególnych frakcji odpadów rolniczych są szacunkowe.
 6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
  Ofertę cenową sporządzoną na dołączonym druku wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście, pocztą lub kurierem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2020r. do godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Olszanka, Olszanka 16, 49-332 Olszanka – sekretariat Urzędu pok. nr 6., bądź  za pomocą poczty elektronicznej pod adres: ug@olszanka.pl
 7. Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania, nie zostanie otwarta i pozostanie odesłana na adres Wykonawcy.
  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
 8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
  1. Łukasz Janas – Kierownik Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Olszanka tel. 774129683 w.117, e-mail: l.janas@olszanka.pl
 9. Wybór najkorzystniejszej oferty:
  1. Oferty spełniające wymagania niniejszego Zapytania ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z przyjętym/i kryterium/ami oceny, tj. cena 100%.
  2. W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on się zwrócić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.
  3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach. Zamawiający zastrzega sobie ponadto możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ostatecznej ceny, z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty zawierające najniższą cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotowej Zamówienia.
  4. W sytuacji odrzucenia ofert z powodu  ofert  z przewyższającą kwotą założoną w budżecie realizacji zadania, Zamawiający  może podjąć negocjacje z wybranym Wykonawcą  lub powtórzyć Zapytanie ofertowe.
  5. O dokonanym wyborze Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę, Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania (postępowania) bez podania przyczyny.

Załączniki:

 1. ODTZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Wzór druku dla oferty cenowej.odt
 2. DOCZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - klauzula informacyjna.doc

 

Wójt Gminy Olszanka
/-/ Aneta Rabczewska