Przejdź do treści strony WCAG

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości: Krzyżowice - 08.07.2020

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Olszanka  informuje , że  przeznaczona została do sprzedaży następująca nieruchomość, stanowiąca własność Gminy Olszanka  :

 1. działka nr 31/20, a.m. 1, o pow. 0,0230, położona w Krzyżowicach, jednostka rejestrowa G.65, w ewidencji gruntów oznaczone symbolem Bi – inne tereny zabudowane i W – grunty pod rowami, zapisane w księdze wieczystej KW OP1B/00020839/8, działka przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 31/10 o pow. 0,0778 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym i garażem blaszanym. Na działce nr 31/20 znajduje się część budynku gospodarczego z nieruchomości sąsiedniej jak również w część garaż blaszany na podłożu betonowym. Obiekty zostały wzniesione przez właściciela nieruchomości sąsiedniej, nakłady nie podlegają wycenie. Nieruchomość położona w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i budynkami użytkowymi. Teren uzbrojony w sieć elektryczną i wodno-kanalizacyjną.  Działka położona jest przy drodze nie urządzonej w pobliżu drogi asfaltowej, teren równy bez pofałdowań, działka o  kształcie prostokąta.
  • Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.
  • Dla działki nr 31/20 Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XIV/121/2000 Rady Gminy w Olszance z dnia 24 lutego 2000 r., zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka w rejonie miejscowości Przylesie, Obórki i Jankowice Wielkie zatwierdzona uchwałą nr XXXIV/210/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 01.12.2009r., oraz Uchwała nr XXXVIII/232/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 września 2013r., w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka w zakresie linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław działka położona jest na obszarze zabudowy mieszkalnej zagrodowej.
  • Termin zagospodarowania nieruchomości - ------------------------------------------------
  • Wysokość stawek procentowych opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - --------
  • Wysokość opłaty z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy - ------------------------
  • Termin wnoszenia opłat - -----------------------------------------------------------------------
  • Zasady aktualizacji opłat - --------------------------------------------------------------------,
  • Sprzedaż w drodze bezprzetargowej za cenę – 12.500,00 zł.                               

Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka w dniach  09.07.2020r. do 30.07.2020r. ( włącznie ) .

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowej nieruchomości, w myśl art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 20.08.2020r. Szczegółowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olszance, pokój nr 10, telefon  77 4129-683, wew. 115.

 

Wójt Gminy Olszanka
/-/Aneta Rabczewska

Olszanka 08.07.2020r.