Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie nr PGN.6733.5.2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 13.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Olszanka 13 lipca 2020r.

PGN.6733.5.2020

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania

decyzji o ustalenie lokalizacji  inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art.10 § 1, art. 49  i art.61 §1 i 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (  Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm. ) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2020r.,  poz. 293 z późn. zm. ) zawiadamiam, że na wniosek:

Gminy Olszanka
49 – 332 Olszanka 16,
w imieniu której występuje pełnomocnik
Marian Sztyma
ul. Wyszyńskiego 4 m 3
49 – 300 Brzeg,

zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie : wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci oświetlenia ulicznego na działkach nr 182/6 i nr 566/2, położonych w Pogorzeli, gmina Olszanka.

Zgodnie z art.10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania. Uwagi, wnioski i żądania można składać pisemnie na adres  Urzędu Gminy w Olszance,  Olszanka 16,  49-332 Olszanka lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP albo osobiście w dniach i godzinach pracy Urzędu.

W związku obowiązywaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  wywołanej zakażeniami wirusem SARS-COV-2  na podstawie Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 20.03.2020r. (Dz.U. z 2020r., poz. 491) informuje się, że zgodnie z art. 15 zzzzzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  ( Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm. ) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w szczególności, gdy urząd administracji obsługujący organ administracji publicznej wykonuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, organ administracji publicznej:

  1. może odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego także w przypadku, gdy wszystkie strony zrzekły się swego prawa;
  2. może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę;
  3. może przeprowadzić czynność w toku postępowania wymagającego zgodnie z przepisami prawa osobistego stawiennictwa, również przez udostępnienie przez stronę lub innego uczestnika postępowania swojego wizerunku w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, o ile przemawia za tym interes strony, a organ prowadzący postępowanie wyraził na to zgodę.

W przypadku zamiaru skorzystania z uprawnień strony przewidzianych w art. 15zzzzzn pkt. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  ( Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm. ) proszę o złożenie w tej sprawie pisemnej informacji.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z §15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz.  1066),

„1. Do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

4. Do zadań, o których mowa w ust. 1, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

7) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:

  1. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782)…”

Zgodnie  z  art. 73 § 1 Kodeksu postępowania  administracyjnego  strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich  notatek, kopii lub odpisów . Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Udostępnienie akt dokonuje się w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka, 49 – 332 Olszanka   16, tel.  77 412-96-83 wew. 115, pok. 10, w dniach i godzinach pracy Urzędu  Gminy w Olszance lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej o których mowa powyżej.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. (art.41 §1 kpa) 

W razie zaniedbania obowiązku określonego w art. 41 § 1 kpa doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. (art.41 §2 kpa)

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo perzyjęty w danej miejscowości.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy w Olszance : www.bip.olszanka.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszance 16.

 

Wójt Gminy Olszanka
/-/Aneta Rabczewska