Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr UG-5/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 04.03.2020r. w sprawie realizacji świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2020 roku i zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Olszanka

OR.120.5.2020

ZARZĄDZENIE NR  UG-5 /2020
Wójta Gminy Olszanka
z dnia  04.03.2020r.

w sprawie realizacji świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2020  roku i zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Olszanka

Na podstawie art 8 ust 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz.U. z 2019r.,  poz. 1352z późn. zm.) oraz art 16 i art. 94  pkt 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1040z późn. zm.) w uzgodnieniu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów – zarządza się co następuje:

§ 1

W związku z art. 5i  ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2019r. , poz. 1352 z późn. zm.) wprowadzonym na podstawie art. 46   ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o szczególnych rozwiązaniach służących  realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. z 2020r. poz. 278) stosownie do wniosków zebrania pracowników z dnia 04.03.2020r.  i po uzgodnieniu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów wprowadza się zmianę w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Olszanka, stanowiącym załącznik do Zarządzenia  Nr UG- 17/08 Wójta Gminy Olszanka z dnia 26 listopada  2008r. w  sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Olszanka, ze zmianami:

  • Zarządzenie Nr UG  - 27/09 z dnia 13 października 2009r. ,
  • Zarządzenie Nr UG-24/2011 z dnia 21 grudnia 2011r. ,
  • Zarządzenie Nr UG-31/2012 z dnia 5 grudnia 2012r. ,
  • Zarządzenie Nr UG-28/2013 z dnia 15 listopada 2013r. ,
  • Zarządzenie Nr UG 4/2018 z dnia 20 mrca 2018r.,
  • Zarządzenia Nr UG-1/2019 z dnia 18 stycznia 2019r.,
  • Zarządzenia Nr UG-31/2019 z dnia 18 października 2019r. w następujący sposób:
    1. § 11  otrzymuje brzmienie: "W 2020 roku przez mnimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w § 1 ust.3 tiret drugie oraz tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do regulaminu rozumie się minimalne wynagrodzenie określone na podstawie    rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  11 września 2018r. w sprawie  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019r. (Dz.U.z 2018r. poz. 1794)."

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Olszanka
/-/ Aneta Rabczewska