Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr WG VIII-39/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 08.05.2020r. w sprawie: działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olszance w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

Zarządzenie Nr WG VIII- 39 /2020
Wójta Gminy Olszanka
z dnia  08.05.2020 r.

w sprawie: działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olszance w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Na  podstawie  art. 41 ust. 1 i 3 ustawy z  dnia 26 października 1982r.  o wychowaniu  w trzeźwości i   przeciwdziałaniu   alkoholizmowi   (Dz.U. z 2019, poz. 2277 ze zm.) , art.  15 zzx    ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374, ze zm.) w związku z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 2 maja  2020r.  w sprawie ustanowienia  określonych  ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 792) zarządzam co następuje:

§ 1

W trakcie  obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olszance  może być   zwoływana oraz  podejmować rozstrzygnięcia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się regulamin działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr WG-61/2015 Wójta Gminy Olszanka z dnia 03.06.2015r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Wójt Gminy Olszanka
/-/ Aneta Rabczewska