Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr UG-6/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 05.03.2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr UG-14/2018 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20 sierpnia 2018r. w spawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za odzież roboczą oraz pranie odzieży

Zarządzenie Nr  UG-6/2020
Wójta Gminy Olszanka
z dnia   05.03.2020r.

w sprawie   zmiany zarządzenia Nr UG-14/2018 Wójta Gminy Olszanka z dnia 20 sierpnia 2018r.   w spawie ustalenia   wysokości  ekwiwalentu  za   odzież  roboczą   oraz   pranie   odzieży  roboczej

 

Na podstawie art.2376 § 1, art. 2377 i art. 2378 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040),  zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650, z późn. zm.),  oraz  §  68  ust. 5  i  §  69   ust. 4  Zarządzenia Nr UG-23/2011 Wójta Gminy Olszanka z dnia 16  grudnia    2011r.  w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Olszanka , z  późn.zm. ,    zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr UG – 14/2018 z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za odzież roboczą oraz pranie odzieży roboczej w Urzędzie Gminy Olszanka wprowadza się zmiany:

  1. Załącznik nr 1 „Ekwiwalent za używanie odzieży roboczej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Załącznik nr 2 „Ekwiwalent za używanie odzieży roboczej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Treść  Zarządzenia podlega konsultacjom z przedstawicielem pracowników Urzędu w trybie art. 23711a  § 1 pkt 4 Kodeksu pracy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Olszanka
/-/ Aneta Rabczewska