Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 21 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Olszanka

Olszanka, 21 września 2020r.

OBWIESZCZENIE

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji  na terenie Gminy Olszanka

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2020 r.,  poz. 713), art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019 r.,  poz. 1239 z późn. zm.), w związku z § 13 podjętej Uchwały XVI/106/2020 Rady Gminy Olszanka z dnia 28.01.2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka

Przypominam o obowiązku deratyzacji w terminie
od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r.
na terenie wszystkich posesji

 1. Deratyzację należy przeprowadzić w w/w terminie  poprzez wyłożenie preparatów do zwalczania szczurów w miejscach występowania i gromadzenia się gryzoni.
 2. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz innych podmiotach władających nieruchomościami.
 3. Każdy ma prawo wybrać wykonawcę zabiegu deratyzacji lub wykonać zabieg we własnym zakresie.
 4. Obiekty poddane zabiegowi deratyzacji powinny być przygotowane i zabezpieczone poprzez:
  1. usunięcie z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni;
  2. dokonanie w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich urządzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach, itp.);
  3. wyłożenie trucizny w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu i w miejscu ich żerowania.
 5. Właściciele lub osoby sprawujące zarząd zobowiązani są do oczyszczenia posesji z nagromadzonych nieczystości płynnych i stałych oraz do zakupu odpowiedniej ilości trucizny gryzoniobójczej dostępnej w handlu, a także zachowanie paragonu, rachunku do kontroli.
 6. W miejscach wyłożenia trucizny konieczne jest umieszczenie napisów ostrzegawczych o treści:„UWAGA! TRUCIZNA!”
 7. Do zwalczania szczurów i myszy należy używać trutek (preparatów) ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
 8. Trutkę należy wyłożyć w ilości i według zasad właściwych dla danego preparatu.
 9. W czasie wyłożenia trutki uniemożliwić dostęp zwłaszcza dzieciom, do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.
 10. W okresie deratyzacji zaleca się kontrolowania i uzupełnianie trutki.
 11. Odszczurzanie mogą przeprowadzić zakłady dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.
 12. W przypadku niewykonania zabiegu w określonym terminie, jednostka wyznaczona przez Wójta Gminy Olszanka  po dokonaniu  kontroli  ukarze grzywną.

Wójt Gminy Olszanka
/-/ Aneta Rabczewska