Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o gminie

herb gminy

 

1. Dane teleadresowe

Gmina Olszanka

Olszanka 16

49 – 332 Olszanka

pow. brzeski

woj. opolskie

www.olszanka.pl

2. Charakterystyka Gminy   

Powierzchnia                           - 92,6 km2

Ilość mieszkańców                   - 4.970

Liczba sołectw             - 10

·        Czeska Wieś                     - 404 mieszkańców     

·        Gierszowice                       - 341 mieszkańców                

·        Jankowice Wielkie - 746 mieszkańców     

·        Janów                               - 314 mieszkańców     

·        Krzyżowice                       - 559 mieszkańców

·        Michałów                          - 511 mieszkańców

·        Obórki                              - 318 mieszkańców

·        Olszanka                           - 449 mieszkańców

·        Pogorzela                          - 553 mieszkańców

·        Przylesie                            - 775 mieszkańców

 

Położenie

Gmina Olszanka jest wspólnotą samorządową, którą tworzą mieszkańcy, zamieszkujący środkowo zachodnią część województwa opolskiego o powierzchni 92,6 km2 tj. 0,9% powierzchni województwa. Południowo – wschodnia część Gminy położona jest w obrębie korytarza ekologicznego doliny Nysy Kłodzkiej. Pozostała część Gminy dzięki dwóm korytarzom ekologicznym – Doliny Pępickiego Potoku i Doliny Przyleskiego Potoku, posiada powiązania z węzłowym obszarem europejskim jakim jest Dolina środkowej Odry.  Od strony północnej Gmina Graniczy z Gminą Skarbimierz, od wschodu z Gminą Lewin Brzeski, od południowego wschodu z gminą Niemodlin, od południa z gminą Grodków, a od zachodu z Gminą Wiązów w województwie dolnośląskim.

 

Układ komunikacyjny

Bardzo korzystna sieć drogowa, autostrada A-4 Zgorzelec-Medyka, ze zjazdem przy w okolicach wsi Przylesie oraz miejscami obsługi podróżnych we wsi Jankowice Wielkie i Wierzbnik. Zjazd na węźle przyleskim jest usytuowany dokładnie w połowie drogi pomiędzy Wrocławiem a Opolem dwoma miastami wojewódzkimi oddalonym od siebie o 100 km. Droga  wojewódzka nr 401, biegnąca w kierunku południowym do granicy państwa oraz kierunku północno-wschodnim, przecina gminę Olszanka łącząc węzeł przyleski z miastem Brzeg . Przez teren Olszanki prowadzi również linia kolejowa Brzeg – Grodków - Nysa z możliwością odtworzenia ruchu kolejowego do granicy czeskiej.

 

Zaopatrzenie w wodę

Gmina jest zwodociągowana w 100%, połowa wodociągów została wykonana na przestrzeni pięciu ostatnich lat . Woda pobierana jest z ujęć głębinowych, które w sposób wystarczający zabezpieczają w zdrową i dobrą wodę obecnych odbiorców. Ponadto przez gminę przebiega kanał przerzutowy wody pitnej z Nysy Kłodzkiej dla miasta Wrocławia, a także znajdują się na terenie naszej gminy w obrębie miejscowości Gierszowice i Krzyżowice ujęcia głębinowe stanowiące główne źródło wody pitnej dla mieszkańców miasta Brzeg i okolicznych wsi.

Gospodarka ściekowa

Gmina jest na ukończeniu kanalizowania sanitarnego, w pełni skanalizowane są cztery miejscowości Czeska Wieś, Gierszowice, Michałów i Jankowice Wielkie. Przy udziale środków ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, kontraktu wojewódzkiego i przy udziale miasta Brzeg wykonano kanalizację sanitarną w Miejscowościach Obórki i Przylesie. W 2006 roku zostanie ukończona budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałych miejscowościach i wszystkie one zostaną włączone do systemu oczyszczania miasta Brzeg. Dzięki temu możliwy będzie odbiór ścieków z miejscowości Gminy Olszanka do oczyszczalni w Ptakowicach stanowiącej własność Gminy i eksploatowanej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej ( trzy miejscowości), Gierszowicach (jedna miejscowość) oraz do oczyszczalni w Brzegu będącej własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu (sześć miejscowości).

Zasilanie elektroenergetyczne

Stan sieci średnich oraz niskich napięć jest dobry i pokrywają one w obecnej chwili istniejące zapotrzebowanie . Jednak z uwagi na projektowane tereny do intensywnego zainwestowania w rejonie węzła przyleskiego oraz Jankowic Wielkich i Czeskiej Wsi będą wymagały dodatkowych przedsięwzięć inwestycyjnych dla zabezpieczenia przewidywanego, zwiększonego poboru mocy. Zakład Energetyczny już przystąpił do programowania kierunków inwestycyjnych.

Telekomunikacja
Na terenie gminy położony jest kabel światłowodowy i uruchomiona została nowa centrala telefoniczna zabezpieczająca w pełni zapotrzebowanie mieszkańców oraz wszystkich podmiotów gospodarczych w pełny i aktualnie najnowocześniejszy serwis usług telekomunikacyjnych: sieć internetowa, przesyłanie wizji, ISDN i inne

3. Podstawowe informacje o gospodarce gminy

Rolnictwo

Gmina Olszanka ze względu na swoje położenie oraz na wieloletnie tradycje jest gminą głównie rolniczą i głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest praca w rolnictwie. Na terenie gminy Olszanka przez osoby fizyczne prowadzonych jest 726 gospodarstw rolnych, w tym jedno gospodarstwo jako spółka cywilna o obszarze 386,65 ha. Łączna powierzchnia gospodarstw rolnych na terenie gminy wśród osób fizycznych to 5.570,4 ha. Tak więc średnia powierzchnia jednego gospodarstwa rolnego prowadzonego przez osobę fizyczną to 7,67 ha.

Na terenie gminy działa także 14 gospodarstw rolnych prowadzonych przez osoby prawne i łączna powierzchnia tych gospodarstw to 2.393,05 ha, a średnia wielkość takiego gospodarstwa to 170,94 ha. Wśród gospodarstw prowadzonych przez osoby prawne są:

§         Spółki z o.o.                                      powierzchnia 1.337,45 ha,

§         Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne  powierzchnia   885,47 ha,

§         Agencja Nieruchomości Rolnych        powierzchnia     85,31 ha,

§         Parafie                                               powierzchnia     62,79 ha,

§         Lasy Państwowe                                powierzchnia     22,03 ha.

Gospodarstwa na terenie gminy charakteryzują się wysoką kulturą rolną, wydajnością i innowacyjnością. Rolnicy indywidualni odstępują od produkcji zbóż czy uprawy buraków. Jest tu wielu plantatorów rzepaku, a także następuje zmiana profilu produkcji na warzywno – owocową co pozwala na dywersyfikację struktury upraw wśród rolników indywidualnych.

 

Działalność Gospodarcza

Na terenie Gminy jest zarejestrowanych 231 osób prowadzących działalność gospodarczą. Dominującą formą działalnością wśród mieszkańców jest handel i drobne usługi.

Na terenie gminy mają swoje placówki:

§         Poczta Polska w Olszance i Przylesiu.

§         Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów w Pogorzeli świadczy on usługi bankowe dla dużej części tutejszych mieszkańców.

§         Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu posiada tutaj kanał przerzutowy wody z Nysy Kłodzkiej wraz z szeregiem urządzeń i pomp.

§         Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu ze stacją uzdatniania wody dla miasta Brzeg i systemem studni głębinowych.

 

 

 

Tereny inwestycyjne

Gmina Olszanka stara się przygotować do zainwestowania atrakcyjne tereny w obrębie węzła autostradowego w Przylesiu. W tym celu sporządzono dla 276 ha na obszarze przyautostradowym plan zagospodarowania przestrzennego, który umożliwia podjęcie działalności w zakresie:

- przetwórstwa rolno-spożywczego
- usług transportowych i spedycji
- usług budowlanych
- innych rodzajów przemysłu z wykluczeniem uciążliwych dla środowiska.

Gmina stara się doprowadzić w ten obszar wszystkie media, wybudować drogę łączącą te obszary z drogą wojewódzką w celu umożliwienia szybkiego i bezkolizyjnego ruchu na drodze wojewódzkiej w pobliży autostrady.

Na obszarze wsi Przylesie w bezpośredniej bliskości rezerwatu przyrody przygotowane także zostały działki pod budownictwo jedno i wielorodzinne. Tereny te mogą stanowić „sypialnie wielkiej aglomeracji jaką jest Wrocław, gdyż dojazd do węzła bielańskiego nie zajmuje więcej jak 20 minut.

Gmina posiada również szerg nieruchomości na całym terenie w tym obszar byłego przedsiębiorstwa przemysłu Rolnego z bocznicą kolejową przylegającą do drogi wojewódzkiej.

 

Bezrobocie

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na dzień 31.07.2007 r. zarejestrowanych jest 308 osób bezrobotnych z terenu gminy Olszanka, z czego 44 osób pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Wśród osób bezrobotnych 57,0% stanowią kobiety. Na terenie powiatu brzeskiego stopa bezrobocia wynosi 21,5% zgodnie z danymi PUP na dzień 31.07.2007r.

 

II. Osoby zarządzające gminą.

 

Rada Gminy Olszanka – złożona z 15 osób 

Przewodnicząca Rady Gminy           -            Wanda Galant 

Wójt Gminy Olszanka                       -           Aneta Rabczewska

Sekretarz Gminy Olszanka                -           Ewa Rosińska

Skarbnik Gminy Olszanka                 -           Joanna Kopij