gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu  Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
Powrót do strony www Gminy Menu BIP

Działalność gospodarcza

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)

ZMIANY W CEIDG OD 19.05.2016

19 maja 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dokument ten wprowadza pakiet istotnych zmian w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przypomnijmy, że rejestr CEIDG (www.ceidg.gov.pl) działa od 1 lipca 2011 r.. Jego zadaniem jest ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, udostępnianie o nich informacji oraz umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów.
Do kwietnia 2016 r. przedsiębiorcy złożyli w CEIDG ponad 8 mln wniosków

•    Możliwość „rezygnacji” z wpisu w CEIDG (osoba nie podjęła wykonywania działalności gospodarczej)

•    Rozszerzenie danych kontaktowych

•    Zmiany w danych dopisywanych z urzędu

•    Uproszczenie procedury sprostowania wpisu

•    Automatyczne wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG

•    Tytuł prawny do lokalu

•    Zmiany w procedurze wpisu

Możliwość „rezygnacji” z wpisu w CEIDG

Osoba, która nie podjęła działalności gospodarczej, pomimo wpisania do CEIDG, będzie miała możliwość złożenia wniosku o wpis informacji o niepodjęciu działalności gospodarczej. Wniosek taki powinna złożyć najpóźniej do końca upływu dnia poprzedzającego wskazaną datę rozpoczęcia działalności gospodarczej (np. przedsiębiorca wskazał datę rozpoczęcia działalności  gospodarczej: 1.06.2016 r. to wniosek o wpis informacji o niepodjęciu dział. gosp. może złożyć do końca dnia 31.05.2016 r.)  Wniosek taki zawiera jedynie dane dotyczące firmy przedsiębiorcy, NIP, REGON, PESEL oraz adres do doręczeń. Informacja o rezygnacji będzie przekazywana do innych rejestrów tj. ZUS/KRUS, US, GUS, nie będzie, zatem potrzeby udawania się do ww. urzędów. Dodatkowo w przypadku złożenia wniosku o niepodjęciu działalności gospodarczej, wpis do CEIDG nie będzie udostępniany (nie będzie widoczny na stronie CEIDG).
Dodatkowo zgodnie z art. 64 osoby fizyczne wpisane do CEIDG, które nie podjęły wykonywania działalności gospodarczej przed 19 maja 2016 r., a zatem przed dniem wejścia w życie ustawy, a w ich wpisie wskazana jest data zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (zazwyczaj tożsama z datą rozpoczęcia dział.gosp.) także będą miały możliwość złożenia wniosku o wpis informacji o niepodjęciu działalności gospodarczej.

Rozszerzenie danych kontaktowych

Daną podlegającą wpisowi do CEIDG będą dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone we wniosku. Jest to katalog otwarty a zatem przedsiębiorca może podać także inne dane kontaktowe. Do decyzji przedsiębiorcy będzie pozostawiony wybór ujawnienia tych danych we wpisie – czy chce by numer telefonu był widoczny we wpisie, czy też służył jedynie do kontaktu z administracją.

Zmiany w danych dopisywanych z urzędu

Rozszerzenie katalogu danych podlegających wpisowi i informacji wpisywanych do CEIDG z urzędu. Dane będą dopisywane oraz zmieniane przez właściwe organy, bez konieczności składania przez przedsiębiorcę wniosku CEIDG-1:
•    numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu – dana dopisywana przez urzędy skarbowe. Urząd wprowadzający do wpisu ww. numer, ale także urzędy dopisujące REGON, PESEL będą mogły w przypadku popełnienia błędu i dopisania nieprawidłowego numeru „prostować” swoją pomyłkę w drodze czynności materialno-technicznej.
•    Sądy dopisują do wpisu przedsiębiorcy, nie później niż w terminie 7 dni roboczych następujące dane:
1) uprawomocnienia się postanowienia o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych przedsiębiorcy;
2) uprawomocnienia się postanowienia o ustanowieniu kurateli lub opieki;
3) uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów;
4) uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu;
5) uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu lub postanowienia skutkującego wygaśnięciem układu;
6) wydania postanowienia o:
a) ogłoszeniu upadłości,
b) otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;
7) uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.
•    Sąd upadłościowy, KRK albo właściwy organ zgłasza informacje o uprawomocnieniu się orzeczenia o zakazie
•    KRK zgłasza także do CEIDG informacje o wykonaniu lub darowaniu środka karnego (zakaz) zgłoszonego do CEIDG a także informacje o usunięciu z KRK danych wynikających z orzeczenia zawierającego środek karny (zatarcie skazania)
•    Sąd upadłościowy dopisuje informacje w CEIDG o wstrzymaniu wykonania, uchyleniu lub zmianie orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej

Uproszczenie procedury sprostowania wpisu

•    Gminom zostały nadane uprawnienia do dokonywania zmian we wpisach, w związku z błędami, które popełniły przy przekształcaniu papierowych wniosków do CEIDG. Gminy będą miały możliwość, w przypadku, gdy wpis jest niezgodny z treścią złożonego przez przedsiębiorcę wniosku, ponownego wprowadzenia ww. wniosku, aż do jego prawidłowego odwzorowania (możliwość wielokrotnego przekształcania wniosku CEIDG-1).
•    Taka możliwość będzie dotyczyła także przedsiębiorcy wykreślonego z CEIDG. Jeżeli wpis do CEIDG przedsiębiorcy wykreślonego z rejestru będzie niezgodny, na skutek błędnego przekształcenia z treścią wniosku przedsiębiorcy (np. pomyłka w dacie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej), to organ gminy będzie mógł ponownie przekształcić ten wniosek.
•    Gminy, które zgłosiły wnioski o sprostowanie wpisów w zakresie niezgodności z treścią wniosków przedsiębiorców (wnioski papierowe, w których przy przekształcaniu gminy popełniły błąd) będą mogły samodzielne przekształcić taki wniosek, aż do odwzorowania ich papierowej wersji.

Automatyczne wykreślenie z CEIDG

CEIDG wykreśli (brak decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki) przedsiębiorcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni:
1) w przypadku niezłożeniu wniosku o wpis do CEIDG informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
2) gdy w CEIDG została zgłoszona informacja o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
3) po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy.
Do czynności automatycznego wykreślenia nie będą miały zastosowania przepisy KPA. Informacja o automatycznym wykreśleniu z system zostanie przez system przekazana urzędów skarbowych, GUS, ZUS/ KRUS i organów wydających koncesje, licencje zezwolenia.
We wszystkich postępowaniach w zakresie wykreślenia przedsiębiorcy z powodu upływu 24 m-cy zawieszenia, zgonu oraz z tytułu orzeczonego zakazu - wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy zastosowane zostaną już nowe rozwiązania, czyli wykreślenie nastąpić ma w drodze czynności materialno-technicznej. System, więc z automatu powinien wykreślać nie tylko nowe sprawy.
W przypadku wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG z powodu przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową (brak decyzji o wykreśleniu ministra właściwego do spraw gospodarki) termin wykreślenia będzie zależał tylko i wyłącznie od samego przedsiębiorcy. Po dopisaniu przez KRS do CEIDG informacji o przekształceniu, przedsiębiorca sam w dowolnym terminie może złożyć wniosek o wykreślenie ze wskazaniem daty zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

Tytuł prawny do lokalu

•    Przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG (adres zamieszkania, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresy dodatkowych miejsc, jeśli posiada oraz adres do doręczeń). Przedsiębiorca nie musi jednak go dołączać do wniosku o wpis ani okazywać dokumentów zarówno składając wniosek on-line jak i papierowo w urzędzie gminy.
•    Jednakże w przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG, przedsiębiorca zostanie wezwany do przestawienia tytułu prawnego lub dokonania zmiany wpisu w zakresie danych adresowych. Jeżeli pomimo wezwania przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do lokalu lub nie dokona zmiany wpisy zostanie wykreślony z CEIDG w drodze decyzji.
•    Dodatkowo osoba, której dane adresowe zostały wpisane do CEIDG bez tytułu prawnego, po dokonaniu wykreślenia w drodze decyzji, może wystąpić z wnioskiem aby dane adresowe nie były publikowane.

Zmiana procedury wpisu do CEIDG

•    ograniczenie zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej,
•    pełnomocnik będzie miał możliwość złożenia wniosku o wpis do CEIDG,
•    obowiązek informowania o cofnięciu upoważnienia do przekazywania danych do CEIDG, w szczególności upoważnienie do przekształcania wniosków papierowych na formę elektroniczną,
•    tylko w przypadku, gdy wniosek jest poprawny możliwe jest dokonanie wpisu w CEIDG,
•    wnioskiem niepoprawnym jest wniosek niezawierający danych wpisowych lub zawierający dane wpisowe ale niezgodne z przepisami prawa oraz niepodpisany lub złożony przez osobę nieuprawnioną,
•    Doręczanie pism przez ministra właściwego do spraw gospodarki, następuje wyłącznie na adres do doręczeń podany we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG. Jeżeli przedsiębiorca nie dokona zmiany wpisu w przypadku zmiany adresu do doręczeń (np. sprzedał mieszkanie), doręczenie pisma pod dotychczas wskazanym adresem wywołuje skutek prawny.
•    Z CEIDG zostaną usunięci przedsiębiorcy, którzy zostali nieprawidłowo zmigrowani do CEIDG, tzn. zostali wykreśleni z ewidencji gminnych przed dniem 1 lipca 2011 r.
•    Przedsiębiorcy, którzy nie uzupełnią w ciągu 2 lat wpisu o swój numer PESEL, zostaną automatycznie wykreśleni z CEIDG,

Pełen tekst ustawy dostępny na stronie:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1893/1

II. W którym biurze można załatwić sprawę?

Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym – Sekretariat UG lub na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy Olszanka i Działalności Gospodarczej
Sprawy merytorycznie załatwia:
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy Olszanka i Działalności Gospodarczej, I piętro, pok. 9
Telefon kontaktowy 77 412 96 82 wew. 113
e-mail: rg@olszanka.pl

III. Wzory dokumentów do pobrania
PDFWniosek o wpis/zmianę/zawieszenie/wznowienie/wykreślenie wpisu w CEIDG.pdf


IV. Jakie dokumenty należy dostarczyć?
CEIDG-1 – wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i Informacji o Działalności Gospodarczej służący do:

  • dokonanie nowego wpisu
  • zmiana wpisu
  • zawieszenie działalności
  • wznowienie działalności
  • wykreślenie wpisu

Do wglądu:

  • dowody osobiste zainteresowanych osób,
  • dla cudzoziemców - karta pobytu oraz dokument, wydany przez właściwy organ, potwierdzający posiadanie statusu zgodnego z wymogami art.13 o swobodzie działalności gospodarczej, z podaniem podstawy prawnej

V. Opłaty:

Nie pobiera się.

VI. Termin załatwienia sprawy:

Przekształcenie wniosku na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie go doCentralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i Informacji o Działalności Gospodarczej – nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania.Jeżeli wniosek jest niepoprawny, Wójt Gminy Olszanka  wzywa wnioskodawcę do skorygowania  lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania)

VII. Dodatkowe informacje:

PDFCEIDG
PDFInformacja dla osób rozpoczynających działalność gosp. - administracja podatkowa.pdf
PDFInstrukcja wypełnienia wniosku.pdf
PDFPKD 2007 - wyjśnienia.pdf
PDFPorady ZUS.pdf

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

www.firma.gov.pl  (baza przedsiębiorców)

VIII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę?

Składanie wniosku może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem poczty.  W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem poczty podpis na wniosku musi być poświadczony notarialnie.

Osoby posiadające profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny mogą samodzielnie dokonać wpisu, zmiany wpisu, zawieszenia, wznowienia i wykreśłenia wpisu w CEIDG

IX. Tryb odwoławczy:

Nie służy odwołanie w trybie administracyjnym