Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów regulowane jest przepisami:

 • Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r., poz.55 );
 • Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 28 października 2016r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2017;
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów.
 1. Wniosek (do pobrania poniżej) o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zawiera:
   1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
   2. świadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
   3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
   4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
   5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
    1. posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
    2. nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
   6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
   7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
   8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
   9. projekt planu:
    1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
    2. przesadzenia drzewa lub krzewu: jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
  2. świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
   W sytuacji gdy nieruchomość jest współwłasnością wymagane są podpisy współwłaścicieli.
   W przypadku braku wymaganego kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 2. Termin odpowiedzi. Wydanie decyzji administracyjnej następuje zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie do 1 miesiąca.
 3. Tryb odwoławczy. Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Olszanka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru).
 4. Opłaty skarbowe. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej – 0 zł opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii-  17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
  Opłatę można wnieść na konto Gminy Olszanka . Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją, jakiej dotyczy sprawy. 
 5. Inne informacje. W myśl nowych przepisów, właściciel nieruchomości, który chce usunąć drzewa rosnące na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, a usuwanie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązany jest dokonać zgłoszenia (do pobrania poniżej) do właściwego organu, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:                                                                                    
  1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego*,                                                     
  2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego*,                                     
  3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew*.
   * Nie dotyczy drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.
 6. Zgłoszenie zawiera: 
  1. Imię i nazwisko wnioskodawcy;                                                                                                      
  2. Oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte;                                                                                
  3. Rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

 

Organ w terminie 21 dni od dnia złożenia do Urzędu zgłoszenia, dokonuje oględzin drzew. Następnie w ciągu 14 dni może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Organ może wnieść sprzeciw w przypadku:                                                                      

 1. Lokalizacji drzewa:                                                     
  1. na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,                                   
  2. na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,                                                     
  3. na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5;                                              
 2. Spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody;            
 3. Jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;          
 4. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia po wcześniejszym wezwaniu.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Właściwa pielęgnacja drzew.                                                              
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

 1. usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
 2. utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
 3. wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa (na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu)

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony stanowi uszkodzenie drzewa.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony stanowi zniszczenie drzewa.

Uszkodzenie lub zniszczenie drzewa podlega karze administracyjnej.

Pliki do pobrania: