Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie na XV Sesja Rady Gminy Olszanka - 17.12.2019

Termin: 17.12.2019, g. 10:00

Miejsce: Obiekt sportowo – rekreacyjny

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  DOCXProtokół z XIVsesji Rady Gminy Olszanka odbytej w dniu 29.11.2019r.docx

 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020 wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy.

  PDFProjekt budżetu na 2020r..pdf

 8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu uchwały budżetowej.

  PDFOpinia RIO nt. przedłożonego projektu budżetu na 2020r..pdf

 9. Odczytanie projektu uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2020-2030.

  PDFProjekt WPF.pdf

 10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej.

  PDFOpinia RIO nt. przedłożonej wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 11. Odczytanie stanowiska Komisji Finansów, Budżetu i Planu.
 12. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy względem wniosku Komisji Finansów, Budżetu i Planu.
 13. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2020-2030 oraz w sprawie budżetu Gminy Olszanka na rok 2020, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian i poprawek.
 14. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020;
  2. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2020-2030;
  3. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2019;

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II-11-2018.pdf

  4. w sprawie w sprawie w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

   PDFprojekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu.pdf

  5. w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019 - 2020";

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia programu.pdf

  6. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/159/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV-159-2012.pdf

 15. Pisemne interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 16. Wnioski Sołtysów.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.