Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych - 2020 rok

OGŁOSZENIE O NABORZE  DO   KOMISJI   KONKURSOWYCH

            W związku z ogłoszeniem  otwartego konkursu ofert na realizację  zadania publicznego w zakresie upowszechniania  kultury fizycznej na terenie Gminy Olszanka  oraz w związku  z zamiarem ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania narkomanii Wójt Gminy Olszanka zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy  z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz 450 z poźn. zm.) prosi o zgłaszanie kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.. 3 ust. 3  w/w ustawy  z wyłączeniem osób wskazanych  przez organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorących  udział w konkursie do komisji konkursowych celem opiniowania złożonych ofert.

            Propozycje należy składać w formie pisemnej , na formularzu dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Olszanka na adres: Urząd Gminy Olszanka, 49-332 Olszanka 16 w terminie do dnia  10.03.2020r.

 

Olszanka, 19.02.2020r.

/-/ Aneta Rabczewska

Wójt Gminy Olszanka

Załączniki: