Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach: Pogorzela, Michałów - 25.02.2020

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Olszanka  informuje , że  przeznaczone zostały do sprzedaży następujące nieruchomości , stanowiące własność Gminy Olszanka:

 1. Działka nr 123/1, zabudowania budynkiem mieszkalno- użytkowym nr 3 ( budynek po nieczynnym przedszkolu ) położona w Pogorzeli, o powierzchni 0,1311 ha, numer jednostki rejestrowej G.206, arkusz mapy 2, użytek Bi – inne tereny zabudowane, zapisana w księdze wieczystej KW OP1B/00020853/2, działka o nieregularnym kształcie, ogrodzona – ogrodzenie wykonane z elementów stalowych na słupkach stalowych i podmurówce, uzbrojeni z ulicy energia elektryczna, woda i kanalizacja. Budynek mieszkalno- użytkowy, przedwojenny, wpisany do rejestru zabytków Gminnej Ewidencji Zabytków pod numerem 1508/66 o powierzchni użytkowej 307,35 m2, posadowiony przy drodze o nawierzchni urządzonej w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych o funkcji mieszkalnej, częściowo podpiwniczony, posiadający dwie kondygnacje nadziemne j jedną podziemną,  w piwnicy znajdują się pomieszczenia gospodarcze i kotłownia, posiada dwa wejścia  w ścianach podłużnych, od strony frontowej i od strony podwórza gospodarczego. W budynku wydzielone są pomieszczenia mieszkalne na poddaszu budynku i na parterze budynku pomieszczenia użytkowe po byłym przedszkolu z zapleczem socjalnym i sanitarnym.  Budynek wyposażony w sieć elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.
  1. Dla działki nr 123/1 Gmina Olszanka nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XIV/121/2000 Rady Gminy w Olszance z dnia 24 lutego 2000 r., zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka w rejonie miejscowości Przylesie, Obórki i Jankowice Wielkie zatwierdzona uchwałą nr XXXIV/210/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 01.12.2009r.,  zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzona uchwałą nr XXXVIII/232/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 września 2013r., działka położona jest na obszarze zabudowy mieszkalnej zagrodowej.
   • Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.
   • Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania  – nieokreślony.
   • Termin zagospodarowania nieruchomości - ------------------------------------------------
   • Wysokość stawek procentowych opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - --------
   • Wysokość opłaty z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy - ------------------------
   • Termin wnoszenia opłat - -----------------------------------------------------------------------
   • Zasady aktualizacji opłat - --------------------------------------------------------------------
   • Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego za cenę – 150.000,- zł.

     

 2. Działka nr 523/1, niezabudowana, położona w Michałowie, arkusz mapy 1, o powierzchni 0,0800 ha, pastwiska  PsVI, numer jednostki rejestrowej G.147, zapisana w księdze wieczystej nr OP1B/00020737/3. Nieruchomość położona na obszarze zabudowy zagrodowej w sąsiedztwie terenów zabudowanych i niezabudowanych. Dojazd do nieruchomości drogą częściowo urządzoną w pobliżu drogi o nawierzchni asfaltowej. Kształt działki regularny zbliżony do kwadratu, teren równy bez pofałdowań, nie jest ogrodzona, nie jest uzbrojona, możliwość podłączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, uzbrojenie w drodze. Działka porośnięta samosiewami młodych drzew liściastych i dzikimi krzewami. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.
  1. Dla działki nr 523/1 Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XIV/121/2000 Rady Gminy w Olszance z dnia 24 lutego 2000 r., zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka w rejonie miejscowości Przylesie, Obórki i Jankowice Wielkie zatwierdzona uchwałą nr XXXIV/210/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 01.12.2009r., zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka w zakresie linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław zatwierdzona uchwałą  nr XXXVIIII/232/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 września 2013r., działka położona na obszarze oznaczonym symbolem MR – obszar zabudowy zagrodowej.
  2. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.
  3. Termin zagospodarowania nieruchomości - --------------------------------------------,
  4. Wysokość stawek procentowych opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – ------,
  5. Wysokość opłaty z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy –  --------------------,
  6. Termin wnoszenia opłat - ---------------------------------------------------------------------,
  7. Zasady aktualizacji opłat - -------------------------------------------------------------------,
  8. Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego  za cenę – 30.000,00 zł.

Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka w dniach  26.02.2020r. do 19.03.2020r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowej nieruchomości, w myśl art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 08.04.2020r. Szczegółowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olszance, pokój nr 10, telefon  77 4129-683, wew. 115.

 

Wójt Gminy Olszanka

 /-/Aneta Rabczewska

Olszanka 25.02.2020r.