Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr WG-VIII-36/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 23.04.2020r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka

Zarządzenie  Nr WG-VIII-36/2020
Wójta Gminy Olszanka
z dnia  23.04.2020r.

w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2020 r., poz. 713 )  i art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz.65ze zm.:Dz.U. z 2020r., poz.284) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do oddania w najem  lokal użytkowy o powierzchni 61,00m2 położony  w budynku Ośrodka Zdrowia w Olszance nr 38a na działce nr 135/11  w Olszance , opisanej w księdze wieczystej KW Nr  OP1B/00007166 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu.

§ 2

Podać do publicznej  wiadomości wykaz nieruchomości opisanej w § 1 , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia , na okres  21 dni, tj. od 07.05.2020r. do 27.05.2020r.  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanka, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Olszanka  i  na stronie  internetowej Urzędu Gminy Olszanka oraz podanie informacji o zamieszczeniu tego wykazu  w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Zdrowia i BHP.

 

Załączniki:


Zał. nr 1 do Zarządzenia nr WG-VIII-36/2020

z dnia 23.04.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych  do oddania w najem

Na podstawie   art. 35 , ust 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020, poz.65, zm: Dz.U. z 2020, poz.284) Wójt Gminy Olszanka przeznacza do oddania w najem niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy:

 1. Lokal użytkowy  położony w budynku nr 38a w Olszance , nieruchomość zapisana w księdze wieczystej KW Nr OP1B/00007166.
 2. Powierzchnia lokalu użytkowego– 61,00 m2
 3. Lokal użytkowy położony jest w budynku Ośrodku Zdrowia w Olszance 38 a , na działce nr 135/11 o powierzchni 0,2700 ha, arkusz mapy 1, składający się z czterech pomieszczeń o łącznej powierzchni  61,00 m2.
 4. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności w zakresie wykonywania świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla mieszkańców Gminy.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości – nieokreślony.
 6. Cena nieruchomości –  cena za 1m2 powierzchni wynosi 8,69zł (netto) plus podatek Vat 23% - miesięcznie.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - grunt jest współwłasnością Gminy.
 8. Wysokość opłat z tytułu najmu –  8,69zł (netto) plus podatek VAT  23% za 1m2  - miesięcznie. Opłaty za media związane z użytkowaniem lokalu zostaną  określone w umowie najmu.
 9. Terminy wnoszenia opłat –  opłaty wnoszone będą w terminie 14 dni od daty doręczenia  faktury przez  Wynajmującego Najemcy.                                                                                         
 10. Zasady aktualizacji opłat – opłaty będą aktualizowane   Zarządzeniem Wójta Gminy.
 11. Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy o powierzchni 61,00 m2 , składający się z czterech pomieszczeń położonych w budynku Ośrodka Zdrowia w Olszance nr 38 a.
 12. Lokal użytkowy znajdujący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Olszance nr 38 a zostaje     przeznaczony do oddania  w najem, w związku z tym  nie ma zastosowania art. 34 ust.1. pkt  i pkt  2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka w dniach od  07.05.2020r. do 27.05.2020r.  (włącznie).

Szczegółowe informacje o lokalu użytkowym przeznaczonym do oddania w najem  można uzyskać w Urzędzie Gminy Olszanka ,   pokój   nr 11,   telefon (77)  4129683  wew.  116.   Informacji udzieli P. Małgorzata Guzik

 

Olszanka, 23.04.2020r.                                  

/-/ Aneta Rabczewska
Wójt  Gminy Olszanka