Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr WG-VIII- 37/2020 Wójta Gminy Olszanka z dnia 23.04.2020r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka

Zarządzenie  nr WG-VIII- 37/2020
Wójta Gminy Olszanka
z dnia 23.04.2020r.

w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanka 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2020 r., poz. 713 )  i art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz.65ze zm.:Dz.U. z 2020r., poz.284) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do oddania w najem  lokal użytkowy o powierzchni 21,93m2    w budynku Ośrodka Zdrowia w Przylesiu nr 48a na działce nr 519/3  w Przylesiu , opisanej w księdze wieczystej KW Nr  OP1B/00007395/6  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu.

§ 2

Podać do publicznej  wiadomości wykaz nieruchomości opisanej w § 1 , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia , na okres  21 dni, tj. od 07.05.2020r. do  27.05.2020r.  poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanka, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Olszanka  i  na stronie  internetowej Urzędu Gminy Olszanka oraz podanie informacji o zamieszczeniu tego wykazu  w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Zdrowia i BHP.

 

Załączniki:                                                    


Zał. nr 1 do zarządzenia nr WG-VIII - 37/2020

                                                                                Wójta Gminy Olszanka z dnia  23.04.2020r.

Wykaz  nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(Dz.U. z 2020r., poz.65ze zm.: Dz.U. z 2020r., poz.284)  Wójt  Gminy  Olszanka  przeznacza do oddania w najem niżej wymienioną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Olszanka:

 1. Oznaczenie nieruchomości:
  Lokal użytkowy  położony jest w budynku Ośrodku Zdrowia w Przylesiu 48A, na działce nr 519/3 , opisanej w księdze wieczystej KW Nr OP1B/00007395/6  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu.
 2. Powierzchnia nieruchomości:
  Powierzchnia lokalu użytkowego – 21,93m2
 3. Opis nieruchomości:
  Lokal użytkowy położony jest w Ośrodku Zdrowia w Przylesiu pod numerem  48A, na działce nr 519/3, składa  się z dwóch  pomieszczeń o łącznej powierzchni 21,93 m2, połączonych przejściem wewnętrznym. Lokal jest wyposażony w podjazd dla niepełnosprawnych.
 4. Przeznaczenie nieruchomości:
  Lokal użytkowy  jest przeznaczony na  działalność a zakresie świadczenia usług stomatologicznych.
 5. Wysokość opłat z tytułu najmu 
  Czynsz najmu za 1m2 powierzchni wynosi  8,69zł (netto) plus podatek VAT  23% - miesięcznie. Opłaty za media związane z użytkowaniem lokalu  zostaną określone w umowie najmu.
 6. Terminy wnoszenia opłat:
  Opłaty wnoszone będą w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury  za   dany miesiąc przez Wynajmującego Najemcy.
 7. Zasady aktualizacji opłat:
  Opłaty będą waloryzowane   w  każdym  roku obowiązywania umowy ze skutkiem od miesiąca  stycznia w roku , w którym dokonano waloryzacji zgodnie z Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie ustalania stawek z tytułu najmu lokali użytkowych.
 8. Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem:
  Lokal użytkowy o łącznej  powierzchni 21,93m2, składający się  z dwóch pomieszczeń połączonych przejściem wewnętrznym w Ośrodku Zdrowia w Przylesiu pod numerem  48A  przeznacza się do oddania w najem.

W/w lokal użytkowy  znajdujący się w Ośrodku Zdrowia  w Przylesiu pod numerem 48A zostaje przeznaczony do oddania w najem, w związku z tym nie ma zastosowania art. 34, ust 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się w siedzibie  Urzędu Gminy Olszanka na okres 21 dni  tj. w dniach od 07.05.2020r. do  27.05.2020r.(włącznie)  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanka, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Olszanka oraz w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje o lokalu użytkowym przeznaczonym do oddania w najem można uzyskać  w Urzędzie Gminy Olszanka, pokój nr 11, telefon: 77 412 96 83 wew. 116, informacji udziela P. Małgorzata Guzik.

Olszanka,  23.04.2020r.

 

/-/ Aneta Rabczewska

Wójt Gminy Olszanka