Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 523/1 w Michałowie

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.,  o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 ) oraz zgodnie z § 3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ogłaszam o przeznaczeniu do sprzedaży niżej wymienioną nieruchomość , w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego  który odbędzie się w dniu 17 czerwca 2020r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Olszance pokój nr 15:

 1. Położenie nieruchomości : Michałów.
 2. Opis nieruchomości : nieruchomość stanowiąca działkę nr 523/1, arkusz mapy 1, o powierzchni 0,0800 ha, numer jednostki rejestrowej G.147, użytek PsIV, położona w Michałowie, zapisana w księdze wieczystej nr OP1B/00020737/3. Działka niezabudowana, stanowiąca pastwisko, porośnięta samosiewami młodych drzew liściastych i dzikimi krzewami, położona w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Działka o regularnym kształcie – zbliżonym do kwadratu, dojazd do nieruchomości drogą częściowo urządzoną w pobliżu  drogi o nawierzchni asfaltowej. Teren równy bez pofałdowań , nie jest ogrodzona  nie jest zabudowana, nie jest uzbrojona z możliwością  podłączenia do sieci elektrycznej i wodno- kanalizacyjnej, uzbrojenie w drodze.
  Nie wyklucza się istnienia w terenie różnych nie wskazanych na mapach urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji, w których brak jest branżowych informacji inwestycyjnych.
  Nie wyklucza się istnienia w terenie kamieni i przedmiotów niewidocznych  wizualnie.
  Brak jest informacji na temat ewentualnych zanieczyszczeń nieruchomości substancjami szkodliwymi dla zdrowia  i środowiska, które według prawa polskiego podlegają usunięciu oraz, że obecnie nie istnieją ze strony nieruchomości zagrożenia dla zdrowia i środowiska niedozwolone przez polskie prawo.
 3. Położenie nieruchomości : nieruchomość położona w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.
 4. Forma zbycia : sprzedaż.
 5. Tryb zbycia : w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.
 6. Cena wywoławcza : 30.000,00 zł ( słownie  : trzydzieści tysięcy złotych  00/100).
 7. Przeznaczenie w planie : Gmina nie posiada planu zagospodarowania na wymienioną działkę, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Olszanka Nr XIV/121/2000 z dnia 24 luty 2000r., zmiana studium zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Olszanka Nr XXXIV/210/2009r., z dnia 01.12.2009r., zmiana studium zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Olszanka Nr XXXVIII/232/2013 z dnia 27.09.2013r., działka położona na obszarze oznaczonym symbolem MR - obszar zabudowy zagrodowej.
 8. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : nie określony.
 9. Termin zagospodarowania nieruchomości : nie określony.
 10. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego : nie dotyczy.
 11. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy : nie dotyczy.
 12. Termin wnoszenia opłat : nie dotyczy.
 13. Zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy.
 14. Obciążenia nieruchomości : nieruchomość nie jest obciążona.
 15. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość : bez zobowiązań.
 16. Sposób ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego : nie dotyczy.
 17. Miejsce i termin przetargu :  przetarg odbędzie się w dniu  17.06.2020r., o godzinie 1000,  w pokoju numer 15, I piętro, Urzędu Gminy w Olszance.
 18. Warunki udziału w przetargu : w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które wpłacą wadium w wysokości  3.000,-zł do dnia 10.06.2020r., do godziny 1400  w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy w Olszance lub na konto Urzędu,  Bank Spółdzielczy Grodków – Łosiów Nr 08887000051004011015760203,  przy czym warunkiem dopuszczenia do przetargu w przypadku uiszczenia zaliczki przelewem jest to, by w wyznaczonym dniu wpłaty 10.06.2020r., do godziny 1400 była odnotowana już na koncie Urzędu. Za termin wpłaty uważa się wpływ środków na konto Urzędu Gminy w Olszance.
  Dowód wniesienia wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości oraz z numerem konta na które  należy zwrócić wadium.
  Przedstawiciele lub pełnomocnicy osób prawnych zamierzający uczestniczyć w przetargu  są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
  1. aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego ( dotyczy spółek ) lub
  2. aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw ( dotyczy przedsiębiorstw państwowych ) ,
  3. pełnomocnictwo.

Cudzoziemcy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  ( tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 1380), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej aktualne zezwolenie ( lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.
W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie. Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów do przetargu.
Przystępujące do przetargu osoby fizyczne ( osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą )  pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej ( ustawowej lub umownej ) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetargu z współmałżonkiem.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnoszą do stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się wg. stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może żądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

 1. Zwrot wadium :  wadium zwraca się niezwłocznie po : odwołaniu, zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio : odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.
 2. Rozliczenie wpłaconego wadium : wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uporczywego uchylania się strony, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium przepada na rzecz zbywcy, a przetarg czyni niebyłym.
 3. Odwołanie wyznaczonego przetargu : Wójt Gminy Olszanka może odwołać z ważnych przyczyn ogłoszony przetarg informując o tym fakcie niezwłocznie w formie takiej samej jak ogłoszenia o przetargu.
 4. Zapłata ceny : osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu w takim terminie aby w dniu zawarcia umowy została odnotowana na koncie Urzędu Gminy w Olszance.
 5. Okres wywieszenia Ogłoszenia o przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszance poprzez jego wywieszenie  na okres od dnia 12.05.2020r., do dnia 17.06.2020r. Ponadto treść w/w ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowana w prasie lokalnej – Panoramie Powiatu, na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanka www.olszanka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.
 6. Informacja o wynikach przetargu zostanie  podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olszance , telefon  4129-683 wew. 115.

    Wójt Gminy Olszanka

    /-/Aneta Rabczewska

 

Olszanka 12 maja 2020r.