Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 3 listopada 2020 r. o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 129/8, arkusz mapy 1 w Przylesiu - w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego

Ogłoszenie

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.,  o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm. ) oraz zgodnie z § 3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ogłaszam o przeznaczeniu do sprzedaży niżej wymienioną nieruchomość , w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego  który odbędzie się w dniu 08 grudnia 2020r. o godz. 1015 w siedzibie Urzędu Gminy w Olszance pokój nr 15 :

 1. Położenie nieruchomości : Przylesie.
 2. Opis nieruchomości : nieruchomość stanowiąca działkę nr 129/8, arkusz mapy 1, o powierzchni 0,0904 ha, numer jednostki rejestrowej G.183, użytek RIVa, położona w Przylesiu, zapisana w księdze wieczystej nr OP1B/00020185/8. Działka niezabudowana o regularnym kształcie, położona w sąsiedztwie nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i budynkami użytkowymi do produkcji rolnej z możliwością  podłączenia do sieci elektrycznej i wodno- kanalizacyjnej z drogi głównej. Nieruchomość przylega do terenów boiska sportowego  z dojazdem z drogi o nawierzchni nie urządzonej. Teren równy bez pofałdowań, działka nie jest ogrodzona, nie jest zabudowana, nie jest uzbrojona,  gęsto porośnięta dzikimi krzewami i trawami.
  Nie wyklucza się istnienia w terenie różnych nie wskazanych na mapach urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji, w których brak jest branżowych informacji inwestycyjnych.
  Nie wyklucza się istnienia w terenie kamieni i przedmiotów niewidocznych  wizualnie.
  Brak jest informacji na temat ewentualnych zanieczyszczeń nieruchomości substancjami szkodliwymi dla zdrowia  i środowiska, które według prawa polskiego podlegają usunięciu oraz, że obecnie nie istnieją ze strony nieruchomości zagrożenia dla zdrowia i środowiska niedozwolone przez polskie prawo.
 3. Położenie nieruchomości : nieruchomość położona w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.
 4. Forma zbycia : sprzedaż.
 5. Tryb zbycia : w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.
 6. Cena wywoławcza : 38.000,00 zł ( słownie  : trzydzieści osiem tysięcy złotych  00/100).
 7. Przeznaczenie w planie : Gmina nie posiada planu zagospodarowania na wymienioną działkę, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Olszanka Nr XIV/121/2000 z dnia 24 luty 2000r., zmiana studium zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Olszanka Nr XXXIV/210/2009r., z dnia 01.12.2009r., zmiana studium zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Olszanka Nr XXXVIII/232/2013 z dnia 27.09.2013r., działka położona na obszarze oznaczonym symbolem RPO - obszar koncentracji urządzeń rolnictwa.
 8. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : nie określony.
 9. Termin zagospodarowania nieruchomości : nie określony.
 10. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego : nie dotyczy.
 11. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy : nie dotyczy.
 12. Termin wnoszenia opłat : nie dotyczy.
 13. Zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy.
 14. Obciążenia nieruchomości : nieruchomość nie jest obciążona.
 15. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość : bez zobowiązań.
 16. Sposób ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego : nie dotyczy.
 17. Miejsce i termin przetargu :  przetarg odbędzie się w dniu  08.12.2020r., o godzinie 1015,  w pokoju numer 15, I piętro, Urzędu Gminy w Olszance.
 18. Warunki udziału w przetargu : w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które wpłacą wadium w wysokości  3.000,-zł do dnia 03.12.2020r., do godziny 1400  w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy w Olszance lub na konto Urzędu,  Bank Spółdzielczy Grodków – Łosiów Nr 08887000051004011015760203  przy czym warunkiem dopuszczenia do przetargu w przypadku uiszczenia zaliczki przelewem jest to, by w wyznaczonym dniu wpłaty 03.12.2020r., do godziny 1400 była odnotowana już na koncie Urzędu. Za termin wpłaty uważa się wpływ środków na konto Urzędu Gminy w Olszance.
  Dowód wniesienia wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z dowodem tożsamości oraz z numerem konta na które  należy zwrócić wadium.
  Przedstawiciele lub pełnomocnicy osób prawnych zamierzający uczestniczyć w przetargu  są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego ( dotyczy spółek ) lub
  • aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw ( dotyczy przedsiębiorstw państwowych ) ,
  • pełnomocnictwo.
   Cudzoziemcy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 2278), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej aktualne zezwolenie ( lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.
   W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie. Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów do przetargu. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne ( osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą )  pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej ( ustawowej lub umownej ) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetargu z współmałżonkiem.
   Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnoszą do stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
   Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się wg. stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może żądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.
 19. Zwrot wadium :  wadium zwraca się niezwłocznie po : odwołaniu, zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio : odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.
 20. Rozliczenie wpłaconego wadium : wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uporczywego uchylania się strony, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium przepada na rzecz zbywcy, a przetarg czyni niebyłym.
 21. Odwołanie wyznaczonego przetargu : Wójt Gminy Olszanka może odwołać z ważnych przyczyn ogłoszony przetarg informując o tym fakcie niezwłocznie w formie takiej samej jak ogłoszenia o przetargu.
 22. Zapłata ceny : osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu w takim terminie aby w dniu zawarcia umowy została odnotowana na koncie Urzędu Gminy w Olszance.
 23. Okres wywieszenia Ogłoszenia o przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszance poprzez jego wywieszenie  na okres od dnia 03.11.2020r., do dnia 08.12.2020r. Ponadto treść w/w Ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowana w prasie lokalnej – Panoramie Powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
 24. Informacja o wynikach przetargu zostanie  podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olszance, pokój nr 10 , telefon  4129-683 wew. 115.

Olszanka 03 listopada 2020r.

/-/Aneta Rabczewska
Wójt Gminy Olszanka


DOCXInformacja o wyniku przetargu.docx