Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 3 listopada 2020 r. o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 287/2, arkusz mapy 1 w Obórkach - w drodze II przetargu ustnego ograniczonego

Ogłoszenie

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.,  o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ogłaszam o przeznaczeniu do sprzedaży niżej wymienioną nieruchomość, w drodze II przetargu ustnego ograniczonego,  który odbędzie się w dniu 10 grudnia 2020r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Olszance pokój nr 15:

 1. Położenie nieruchomości: miejscowość Obórki.
 2. Opis nieruchomości: nieruchomość stanowiąca działkę nr 287/2, arkusz mapy 1, o powierzchni 7,3200 ha, grunty orne RIIIb, RIVa, RIVb, numer jednostki rejestrowej G.94, położona w Obórkach, zapisana w księdze wieczystej nr OP1B/00017869/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość stanowiąca jedną działkę rolną, zagospodarowaną rolniczo, pod uprawy polowe. Położona w sąsiedztwie działek rolnych, niezabudowanych, poza zabudowaniami wsi, na obszarze pól uprawnych. Działka o  kształcie trapezu, dojazd do nieruchomości drogą nieurządzoną – drogą wewnętrzną. Teren równy bez pofałdowań, nie jest ogrodzona  nie jest zabudowana, nie jest uzbrojona. Przez działkę biegnie linia średniego napięcia 20KV. Na terenie działki znajdują się dwa pojedyncze  słupy betonowe.
  Nie wyklucza się istnienia w terenie różnych nie wskazanych na mapach urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji, o których brak jest branżowych informacji inwestycyjnych.
  Nie wyklucza się istnienia w terenie kamieni i przedmiotów niewidocznych  wizualnie. Brak jest informacji na temat ewentualnych zanieczyszczeń nieruchomości substancjami szkodliwymi dla zdrowia  i środowiska, które według prawa polskiego podlegają usunięciu oraz, że obecnie nie istnieją ze strony nieruchomości zagrożenia dla zdrowia i środowiska niedozwolone przez polskie prawo.
 3. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu: z uwagi na fakt że wymieniona działka  jest nieruchomością rolną mają zastosowanie przepisy  ustawy  z dnia 11 kwietnia 2003r., o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020r. poz. 1665).
  Zgodnie z art. 2a w/w ustawy zastrzega się, że jest to przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych lub osób fizycznych zamierzających utworzyć gospodarstwo rodzinne. Z uwagi na fakt że wymieniona działka  jest nieruchomością rolną mają zastosowanie przepisy w/w ustawy.
  Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art.5 ust.2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych  nie przekracza 300 ha, posiadającą klasyfikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
  W przetargu mogą wziąć udział osoby, które łącznie spełnią warunki określone definicją rolnika indywidualnego o których mowa w art. 6 cytowanej wyżej ustawy ( między innymi: oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez wójta/burmistrza, oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały oraz inne dowody o których mowa w art.7 a także w przepisach wydanych na podstawie art.7 ust.8 pkt.5 ).
  Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka ( Oddział Terenowy w Opolu ul. 1 Maja 6 ) wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne które spełnia wymogi określone w art. 2a ust. 4 pkt.2 i 3.
  Krajowemu Ośrodkowi przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.
  Osoby które chcą przystąpić do przetargu i zdecydują się do złożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w pkt.4  ( oświadczenie dotyczy uczestnictwa w przetargu), zobowiązują się do załączenia do zgłoszenia uczestnictwa niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń :
  1. dowód potwierdzający osobiste prowadzenie  przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Olszanka – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta gminy, na terenie której prowadzone jest gospodarstwo;
  2. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy Olszanka;
  3. oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej, współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej – należy podać  łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem;
  4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze zgodnie z treścią art.6,  ust.2 pkt.2 i ust.3 oraz art.7 ust.9 ustawy o kształtowaniu  ustroju rolnego;
  5. potwierdzenie wniesienia wadium;
  6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno- prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
  7. osoby fizyczne posiadające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetargu z współmałżonkiem.
  8. w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie, przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów do przetargu;
  9. osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnoszą do stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;

   Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się wg. stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może żądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.
 4. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:  do dnia 01 grudnia 2020r., do godziny 1430 należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Olszance, 49-332 Olszanka 16, pisemne oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w pkt.3 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu 10 grudnia 2020r. – dz. 287/2 położona w Obórkach”.
 5. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu  kryteria:
  1. osoby, które złożą pisemne oświadczenie o którym mowa w pkt. 4 wraz z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w pkt.3,
  2. wniosą wadium o którym mowa w pkt. 21.

   W dniu 04 grudnia 2020r., po sprawdzeniu przez komisję przetargową zgłoszeń i pozostałych dokumentów zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista zostanie wywieszona w siedzibie tut. urzędu Olszanka 16 na tablicy ogłoszeń.
   Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu
 6. Położenie nieruchomości: nieruchomość położona w sąsiedztwie pól uprawnych.
 7. Forma zbycia: sprzedaż.
 8. Tryb zbycia: w drodze II przetargu ustnego ograniczonego (I przetarg odbył się 07.10.2020r.).
 9. Cena wywoławcza: 354.000,-zł ( słownie  : trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych ).
 10. Przeznaczenie w planie : Gmina nie posiada planu zagospodarowania na wymienioną działkę, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Olszanka Nr XIV/121/2000 z dnia 24 luty 2000r., zmiana studium zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Olszanka Nr XXXIV/210/2009r., z dnia 01.12.2009r., zmiana studium zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Olszanka Nr XXXVIII/232/2013 z dnia 27.09.2013r., działka położona na obszarze oznaczonym symbolem RPP-6E3 – obszar upraw polowych, ochrona pól uprawnych – rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
 11. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nie określony.
 12. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określony.
 13. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
 14. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.
 15. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy.
 16. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.
 17. Obciążenia nieruchomości: umowa dzierżawy do 02 października 2020r.
 18. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
 19. Sposób ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
 20. Miejsce i termin przetargu :  przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2020r., o godzinie 1000,  w pokoju numer 15, I piętro, Urzędu Gminy w Olszance.
 21. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty,  z zastrzeżeniem postanowień punktu 3, które wpłacą wadium w wysokości  34.000,-zł do dnia 01 grudnia 2020r., do godziny 1400  w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy w Olszance lub na konto Urzędu,  Bank Spółdzielczy Grodków – Łosiów Nr 05887000052004011015760212 przy czym warunkiem dopuszczenia do przetargu w przypadku uiszczenia zaliczki przelewem jest to, by w wyznaczonym dniu wpłaty 01 grudnia 2020r., do godziny 1400 była odnotowana już na koncie Urzędu.
  Uczestnik przetargu przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód tożsamości oraz numer konta na które  należy zwrócić wadium.
 22. Zwrot wadium:  wadium zwraca się niezwłocznie po : odwołaniu, zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio : odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez uczestników konto.
 23. Rozliczenie wpłaconego wadium: wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uporczywego uchylania się strony, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium przepada na rzecz zbywcy, a przetarg czyni niebyłym.
 24. Odwołanie wyznaczonego przetargu: Wójt Gminy Olszanka może odwołać z ważnych przyczyn ogłoszony przetarg informując o tym fakcie niezwłocznie w formie takiej samej jak ogłoszenia o przetargu.
 25. Zapłata ceny: osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu w takim terminie, aby w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości została odnotowana na koncie Urzędu Gminy w Olszance.
 26. Okres wywieszenia ogłoszenia o przetargu na tablicy ogłoszeń. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszance poprzez jego wywieszenie na okres od dnia 03 listopada 2020r., do dnia 10 grudnia 2020r. Ponadto treść w/w Ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowana w prasie lokalnej, stronie internetowej Urzędu Gminy w Olszance www.olszanka.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i w Panoramie Powiatu.
 27. Informacja o wynikach przetargu zostanie  podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.
 28. Informacja o przetwarzaniu danych w załączeniu. (Informacja o przetwarzaniu danych)

Olszanka 03 listopada 2020r.

/-/Aneta Rabczewska
Wójt Gminy Olszanka


DOCXInformacja o wyniku przetargu.docx