Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIV Sesja Rady Gminy Olszanka - 17.12.2020 r.

Termin: 17.12.2020, g. 13:00

Miejsce: Świetlica wiejska w Pogorzeli

 1. 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  DOCXProtokół z XX sesji Rady Gminy Olszanka odbytej w dn. 27.08.2020r..docx

  DOCXProtokól XXI Sesji Rady Gminy Olszanka odbytej w dn. 15.09.2020r..docx

  DOCXProtokół z XXII Sesji rady Gminy Olszanka odbytej w dniu 27.10.2020.docx

  DOCXProtokół z XXIII Sesji Rady Gminy Olszanka odbytej w dn. 06.11.2020r..docx

 5. 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. 7. Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2021 wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy.

  PDFbudzet 2021-projekt.pdf

 8. 8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu uchwały budżetowej.

  PDFOpinia RIO - projekt budżetu.pdf

 9. 9. Odczytanie projektu uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2021-2030.

  PDFwpf-projekt.pdf

 10. 10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej.

  PDFOpinia RIO - projekt WPF.pdf

 11. 11. Odczytanie stanowiska Komisji Finansów, Budżetu i Planu.
 12. 12. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy względem wniosku Komisji Finansów, Budżetu i Planu.
 13. 13. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2021-2030 oraz w sprawie budżetu Gminy Olszanka na rok 2021, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian i poprawek.
 14. 14. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2021;
  2. b. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2021-2030;
  3. c. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2020;

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu.pdf

  4. d. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok;

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy.pdf

  5. e. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2029;

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.pdf

  6. f. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy.pdf

 15. 15. Pisemne interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 16. 16. Sprawy różne.
 17. 17. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.