Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Publiczna

Informacja publiczna

Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Gminy Olszanka odbywa się na podstawie:

Znajdująca się w posiadaniu Urzędu informacja publiczna udostępniana jest poprzez:

 • umieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.olszanka.pl oraz na stronie internetowej (promocyjnej) urzędu: www.olszanka.pl;
 • wyłożenie lub wywieszanie informacji w miejscach ogólnodostępnych w tym w szczególności na tablicach ogłoszeń na terenie urzędu oraz na terenie gminy;
 • umożliwienie wglądu do dokumentacji urzędowej;
 • udostępnianie informacji na wniosek zainteresowanego.

Zgodnie z art. 10 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek. Wniosek może być złożony ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej .

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

 • nie wymaga uzasadnienia, chyba że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej, wówczas należy wskazać we wniosku zakres w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego;

Korzystanie z tego formularza w celu uzyskania informacji publicznej nie jest obowiązkowe

Wniosek można złożyć:

 • w formie papierowej - bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu ( partner, pokój nr 6) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Olszanka,  49-332 Olszanka 16
 • droga elektroniczną na adres: ug@olszanka.pl;
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP: /3e9t67vsgz/Skrytka;
 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Kto udostępnia informację publiczną:

 • wnioski o udostępnienie informacji publicznej rozpatrują właściwe merytorycznie komórki organizacyjne urzędu;
 • odpowiedzi, zawiadomienia oraz informacje w sprawach udostępnienia informacji publicznej podpisuje Wójt lub Sekretarz Gminy. Decyzje administracyjne wydaje Wójt lub osoby przez niego upoważnione.

Termin udostępnienia informacji:

 • Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ciągu tego okresu wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni o przyczynie opóźnienia oraz o terminie w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku;
 • Jeżeli informacja publiczna nie może być z  przyczyn  technicznych  udostępniona w sposób lub formie określonych we wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Koszty udostępnienia informacji

 • Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub przekształcenia informacji, podmiot właściwy do udzielenia informacji może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokość opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie:
 • dokumentów niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. rok 2016 poz. 1167);
 • dokumentów w zakresie objętym ochrona danych osobowych;
 • dokumentów zawierających informacje mogących naruszyć prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy;
 • dokumentów zawierających inną prawnie chronioną tajemnicę.
 1. Odmowa udzielenia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostepnienie informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Od w/w decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ,za  pośrednictwem  Wójta Gminy Olszanka, w terminie 14 dni od dnia jej   doręczenia .

Pliki do pobrania: