Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 2005


W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Wójt Gminy Olszanka informuje , że Rada Gminy przeznaczyła do sprzedaży następujące nieruchomości , stanowiące własność Gminy Olszanka :
1. Działka nr 290 o powierzchni 0,3900 ha , położona w Przylesiu, arkusz mapy 1, jednostka rejestrowa G.220 ,zapisana w księdze wieczystej KW 20185, zbudowana budynkiem warsztatowo - magazynowym o pow. 172,70 m2, wiatą drewnianą o pow. 44,80 m2 i ruinami budynku gospodarczego, działka uzbrojona w sieć elektryczną, możliwość podłączenia do sieci wodnej z wodociągu wiejskiego. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka obowiązującym do 31.12.2002r., teren obejmujący w/w działkę to teren zabudowy zagrodowej. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obszar o funkcji mieszkalnej zagrodowej. Sprzedaż w drodze przetargu, cena wywoławcza - 24.432,- zł ,
2. Działka nr 208/2 o powierzchni 0,1300 ha, położona w Czeskiej Wsi, arkusz mapy 2, jednostka rejestrowa G167, zapisana w księdze wieczystej KW 20832, działka nie jest uzbrojona, dostęp do działki dogodny, nie jest zabudowana. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka obowiązującym do 31.12.2002r., teren obejmujący w/w działkę to teren zabudowy zagrodowej. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obszar o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej. Sprzedaż w drodze przetargu, cena wywoławcza – 8.710,-zł.

Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka w dniach 10.11.2005r. do 30.11.2005r. ( włącznie )
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowej nieruchomości, w myśl art. 34, ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 23.12.2005r. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony i podany do publicznej wiadomości przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości..
Szczegółowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olszance , pokój nr 10 , telefon 4129-683.

Wójt Gminy Olszanka
/-/Zbigniew Furs
Olszanka 9 listopada 2005r.