Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ewidencja ludności

I. Podtsawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006  nr 139 poz. 993 z późn zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (DZ.U. z 2012 poz. 1475);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz. 267).

Ustawa normuje sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych.

II. Sprawy prowadzi:

Stanowisko ds. obywatelskich, pok. nr 5
Telefon kontaktowy: 77412 96 82 wew. 110
e-mail: el@olszanka.pl


Ewidencja ludności  polega na rejestracji danych o miejscu pobytu osób, urodzeniach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz o zgonach.

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.

Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu (art. 9a).

III. Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy polega na:

 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
 • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
 • zameldowaniu o urodzeniu dziecka,
 • zameldowaniu o zmianie stanu cywilnego,
 • zameldowaniu o zgonie osoby. 

Wzory druków określają załączniki 1 - 4 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. z 2012 poz. 1475);

Obowiązek zameldowania w miejscu pobytu stałego

Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego.

W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.

Sposób zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania:

Dokonując zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowanie się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego albo pobytu stałego i pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, osoba wypełnia i podpisuje formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” albo „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”, zgłaszając w organie gminy wymagane dane, i wskazując adresy z których ma zostać wymeldowana.

Dokonując zameldowania na pobyt stały bez równoczesnego wymeldowania, osoba wypełnia i podpisuje formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” zgłaszając niezbędne dane oraz przedstawia zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego.

Dokonując zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące bez równoczesnego wymeldowania, osoba wypełnia i podpisuje formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”, zgłaszając niezbędne dane oraz zamierzony okres pobytu.

Osoba dopełniające obowiązek zameldowania na pobyt stały otrzymują potwierdzenie zameldowania ważne przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia, osoba dopełniająca zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne do czasu upływu terminu zameldowania

Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania dziecka jest data urodzenia.

Przy zameldowaniu na pobyt stały osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie

Osoby dopełniające obowiązek wymeldowania się z miejsca pobytu stałego otrzymują zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania się.

Wymeldowanie osoby zmarłej: Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.

Zgłoszenie wyjazdu za granicę

Osoba, która wyjeżdża poza granic Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi.  Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30. dniu, liczą od dnia powrotu.

Wymeldowanie decyzją administracyjną

Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

IV. OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy na zasadach określonych w ustawie.

Zameldowanie na pobyt stały

Cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na pobyt stały, zgłasza dane wymagane do zameldowania się oraz przedstawia:

 • kartę pobytu - wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ochrony uzupełniającej,  zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy  w RP, lub
 • zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dokonując zameldowania się na pobyt stały, zgłaszają dane wymagane do zameldowania się przy czym obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia:
ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, zgłasza  wymagane dane do zameldowania się oraz przedstawia:

 • wizę, lub
 • dokument podróży – w przypadku, gdy wjazd nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy, lub
 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, lub
 • kartę pobytu, lub
 • zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, lub
 • zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
 • decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany

Cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego UE i niebędący członkiem  rodziny obywatela państwa członkowskiego UE dokonuje zameldowania na pobyt czasowy na czas nie dłuższy niż okres legalnego pobytu na terytorium RP, wynikający z dokumentu potwierdzającego jego prawo pobytu.

Zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE i niebędący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego UE dokonuje ustnie w organie gminy, w obecności właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, zgłaszając wymagane dane oraz przedstawiając dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy dokonują zameldowania się na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, zgłaszają dane wymagane do zameldowania się.

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia:

ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP,

a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

Przepisy dot. obowiązku meldunkowego obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej stosuje się do obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do UE lub państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, oraz do członków ich rodzin.