http://bip.olszanka.pl/706/uznanie-zolnierza-lub-osoby-ktorej-doreczono-karte-powolania-do-odbycia-sluzby-wojskowej-za-posiadajacego-na-wylacznym-utrzymaniu-czlonkow-rodziny.htmlUznanie żołnierza lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia służby wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny I. Podstawa prawna:

art. 127 ust. 1 oraz art. 128,133 i 134  ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012r. poz.461).

II. W którym biurze można załatwić sprawę?

Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym – Sekretariat UG
Sprawy merytorycznie załatwia:
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych, I piętro, pok. 13
Telefon kontaktowy 77 412 96 82 wew. 119
e-mail: gcr@olszanka.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć?

DOCWniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.doc

Załączniki (w zależności od sytuacji):

  • zaświadczenie o dochodach członków rodziny
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół dziennych
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych)
  • zaświadczenie z wojskowej komendy uzupełnień lub jednostki wojskowej o odbywaniu zasadniczej (czynnej) służby wojskowej
  • kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej
  • odpis skróconego aktu urodzenia dziecka (oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza)
  • odpis skróconego aktu małżeństwa (oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza)

Do wglądu:

  • dowody osobiste zainteresowanych osób

IV. Opłaty:

Nie pobiera się.

V. Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc, a w sprawa szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

VI. Dodatkowe informacje:

Za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się:

  • żołnierz, który aktualnie odbywa służbę wojskową;
  • osoba, która otrzymała kartę powołania do wojska, (tzw. bilet).

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę?

Osoba, której doręczono kartę powołania do służby wojskowej – żołnierz lub uprawniony członek rodziny składa wniosek do Wójta Gminy, wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. 3.
Wójt Gminy wydaje decyzję o uznaniu osoby, której doręczono kartę powołania - żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, wraz z uzasadnieniem i za pokwitowaniem zainteresowanym stronom.

VIII. Tryb odwoławczy:

Żołnierz oraz osoba z kartą powołania do wojska wnosi odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

]]>
2014-03-05 12:43:43Rafał Bandrowski2014-03-05 13:01:43Rafał BandrowskiUrząd Gminy OlszankaAdam Grell2014-03-05tak50622014-03-05 13:01:43Rafał Bandrowski2014-03-05 12:43:43Rafał Bandrowskihttp://bip.olszanka.pl/download/attachment/6427/wniosek-o-uznanie-za-posiadajacego-na-wylacznym-utrzymaniu-czlonkow-rodziny.docWniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodzinydoc47 KB489nie2014-03-05 12:42:02Rafał Bandrowski2014-03-05 13:01:43Rafał Bandrowskidodanie-pliku-do-strony2014-03-05 13:01:43Rafał Bandrowskiutworzenie-plikuWniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.doc2014-03-05 12:42:02Rafał Bandrowski