Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Urząd Stanu Cywilnego w Olszance

URZĄD  STANU CYWILNEGO W OLSZANCE
49-332 Olszanka   16
telefon kontaktowy. 77412-96-84 wew. 120
e-mail: usc@olszanka.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Olszance  wchodzi w skład  Urzędu Gminy Olszanka.

Kierownik  USC - Barbara  Sulima
Zastępca Kierownika  USC - Agnieszka   Kadłubowska


 

Dnia 1 marca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741, z poźn. zm.) wprowadzająca elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w Polsce, który zastępuje dotychczasowe prowadzenie papierowych ksiąg stanu cywilnego.

Wszystkie informacje dostępne są pod tym adresem:

https://www.msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/rejestracja-stanu-cywi

 


 

/ Wersja archiwalna /

 

Podstawowe akty prawne:

 • ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 212, poz. 1264),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U. Nr 136, poz. 884 z późn.zm.).
 • ustawa  z  dnia   25  lutego 1964r. -  Kodeks rodzinny i  opiekuńczy   (tekst  jednolity Dz.U. z  2012r., poz. 788)
 • ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414),
 • ustawa z dnia 4  lutego 2011r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2011 Nr 80, poz.432 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 215, poz. 1823 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Tekst jednolity: Dz. U. z 2011 Nr 43, poz. 224 z późn. zm.);
 • ustawa  z  dnia    14  czerwca  1960r. -  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (tekst  jednolity Dz.U.   z  2013r., poz.  267)
 • ustawa  z  dnia  16  listopada  2006r.  o opłacie  skarbowej  (tekst  jednolity  Dz.U. z  2012r., poz.  1282 z późn.zm.)  
 1. Umowy międzynarodowe:
  • Konwencja nr 3 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Stambule dnia 4 września 1958 r. dotycząca międzynarodowej wymiany dokumentów z zakresu stanu cywilnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 172, poz. 1667),
  • Konwencja haska z 5 października 1961 r. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938),
  • Konwencja wiedeńska z 24 kwietnia 1963 r. o stosunkach konsularnych (Dz. U. z 1982 r. Nr 13, poz. 98),
  • Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735),
  • Konwencja nr 17 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Atenach dnia 15 września 1977 r. dotycząca zwolnienia od legalizacji dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 148, poz. 1446),
  • Rozporządzenie Rady Europy (WE) z dnia 27.11.2003 r. Nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz. Urz. L 338, 23.12.2003, s. 1 – 29).
 2. Rozporządzenia
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 1999 r. w sprawie wzoru i sposobu noszenia odznaki przez kierownika urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (Dz. U. Nr 97, poz. 1135),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński (Dz. U. Nr 102, poz. 855),
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyn (Dz. U. Nr 39, poz. 202 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania (Dz. U. Nr 153, poz. 1782 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. Nr 156, poz. 1530 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 27, poz. 232).
 3. Inne
  • dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o uznaniu ważności niektórych małżeństw i rozwodów obywateli polskich (Dz. U. Nr 14, poz. 51),
  • obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. Urz. M. P. Nr 18, pozycja 191).

W Urzędzie  Stanu Cywilnego  załatwiane są  następujące sprawy:

 1. wydawanie  decyzji administracyjnych  na  podstawie ustawy  z dnia  29 września  1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego:
 • odtworzenie  treści aktu stanu cywilnego  w razie zaginięcia  lub zniszczenia  całości lub części  księgi (art. 34)
 • odtworzenie  treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,gdy uzyskanie  odpisu jest  niemożliwe lub  związane z poważnymi trudnościami (art.35)
 • wpisanie  treści aktu stanu cywilnego sporządzonego  za granicą do polskich ksiąg (art.73)
 • sporządzenie aktu stanu cywilnego, jeżeli  urodzenie, zawarcie  małżeństwa lub zgon nastąpiły  za granicą  i nie zostały  zarejestrowane  w zagranicznych  księgach stanu cywilnego (art.70),
 • sprostowanie  oczywistych  błędów  pisarskich  (art.28),
 • uzupełnienie aktu  stanu cywilnego (art. 36)
 1.  przyjmowanie  oświadczeń  stron:
 • o  wstąpieniu  w  związek  małżeński
 • o uznaniu  ojcostwa  
 • o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
 • o powrocie małżonka rozwiedzionego  do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa
 • wniosek  o wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o tym, że rodzice dziecka zawarli małżeństwo
 1. rejestracja  urodzeń,  małżeństw  i zgonów,
 2.  wydawanie  odpisów aktów  stanu cywilnego,
 3. wydawanie  decyzji administracyjnych   o zmianie   imienia  i  nazwiska,
 4. prowadzenie  archiwum  USC.

Podstawowe  czynności   z zakresu rejestracji  stanu cywilnego:

I. ZAWARCIE  MAŁŻEŃSTWA:

 1. Zawarcie  małżeństwa  może nastąpić  w formie:
 • złożenia   oświadczeń o wstąpieniu  w związek małżeński  przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w obecności dwóch świadków  (art.1 § 1  k.r.o.)
 • oświadczeń  woli osób zawierających  związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego - jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu  i sporządzenia  aktu małżeństwa przez  kierownika USC  (- ślub  konkordatowy  art.1 § 2  k.r.o.)
 1. Osoba zamierzająca  zawrzeć małżeństwo  obowiązana  jest :
 • przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia  ,a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby,
 • złożyć pisemne zapewnienie , że nie wie  o istnieniu okoliczności   wyłączających zawarcie małżeństwa.

Małżeństwo  mogą zawrzeć osoby    mające ukończone 18 lat. Z ważnych  powodów  są  opiekuńczy  może  zezwolić  na zawarcie  małżeństwa  kobiecie, która ukończyła lat 16.
Świadkami  zawarcia małżeństwa mogą być tylko  osoby pełnoletnie.
Zawarcie małżeństwa  następuje  w urzędzie stanu cywilnego wybranym przez  osoby zamierzające wstąpić  w związek  małżeński (ślub cywilny).
Do zawarcia  małżeństwa w formie  wyznaniowej   ze skutkami cywilnymi kierownik
USC  wydaje zaświadczenie  stwierdzające  brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść  i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk  przyszłych małżonków i ich dzieci.
Zaświadczenie  traci moc po upływie 3 miesięcy od dnia jego wydania.
Zaświadczenie  sporządza się  w 4 egz. , z których  3  egz. wydaje się   nupturientom w celu doręczenia  duchownemu.
Niezwłocznie po złożeniu  oświadczeń  o   zawarciu małżeństwa   wyznaniowego , duchowny sporządza  zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone  w jego obecności , które podpisują duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni świadkowie obecni przy złożeniu tych oświadczeń.
Zaświadczenie  stanowiące  podstawę  sporządzenia aktu małżeństwa duchowny sporządza w 3 egz., z których jeden  przeznaczony jest dla kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt małżeństwa , drugi – dla małżonków, a trzeci  pozostawia się w aktach  jednostki organizacyjnej Kościoła lub związku wyznaniowego.
Zaświadczenie  powyższe  duchowny przekazuje  do urzędu stanu cywilnego w gminie, w której okręgu zawarto małżeństwo przed duchownym,   przed upływem pięciu dni od zawarcia małżeństwa
Prawnym skutkiem zawarcia małżeństwa wyznaniowego jest sporządzenie  aktu  małżeństwa  przez  kierownika USC. Po sporządzeniu aktu małżeństwa  wydaje się małżonkom 3 egz. odpisu   aktu małżeństwa.

Opłata skarbowa za  sporządzenie  aktu małżeństwa wynosi  84 zł.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest zobowiązany złożyć  kierownikowi   urzędu stanu cywilnego  dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo  ,a ponadto  dokumenty  wymienione w  pkt.  2  wraz z ich urzędowym  tłumaczeniem  na język polski .

II. REJESTRACJA ZGONU.

Zgon    należy  zgłosić   najpóźniej  w ciągu  3  dni  od  dnia  zgonu .

Do  zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności: 

 1. małżonek  lub dzieci zmarłego,
 2. najbliżsi krewni lub powinowaci,
 3. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
 4. osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
 5. administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Akt zgonu sporządza się  na podstawie : karty zgonu oraz dokumentu tożsamości  zmarłego. 
Osoby zgłaszające zgon  otrzymują  3  egz. odpisu  skróconego aktu zgonu.
Przy rejestracji zgonu  należy złożyć ważny  paszport  zmarłego.

III. WYDAWANIE  ODPISÓW I ZAŚWIADCZEŃ.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje  zaświadczenia:

 • o dokonanych  w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku – 24 zł
 • o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego –  24  zł
 • o zdolności prawnej  obywatela polskiego  do zawarcia małżeństwa za granicą   -  38 zł
 • oraz odpisy aktów stanu cywilnego:

skrócone    - 22  zł
zupełne      - 33 zł
wielojęzyczne  - 22 zł
.

Odpisy oraz  ww. zaświadczenia   wydaje się na  wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej  wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego (art. 83  ust.1  Prawa o  a.s.c. )

Odpisy    aktów   stanu cywilnego i zaświadczeń  o dokonanych w  księgach   stanu cywilnego  wpisach lub o ich  braku  mogą   być   również   wydane  na  wniosek  innych  osób    niż  wymienione  w  ust. 1  , które   wykażą  w tym   interes   prawny,  oraz  na  wniosek  organizacji  społecznej , jeżeli jest  to  uzasadnione   celami  statutowymi  takiej  organizacji  i  gdy  przemawia  za tym   interes   społeczny. Zaświadczenie   o  zaginięciu   lun  zniszczeniu   księgi  stanu cywilnego  może   być  także  wydane  na wniosek  innych  zainteresowanych   osób (art.  83  ust.2  Prawa o  a.s.c. )

IV.TRANSKRYPCJA  ZAGRANICZNEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA 

Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.
Do wniosku  należy dołączyć ;

 • odpis  zagranicznego aktu  stanu cywilnego lub uwierzytelnioną kopię tego aktu   wraz  z jego  urzędowym tłumaczeniem na język polski , dokonanym przez   tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

Opłata skarbowa od decyzji o wpisaniu  do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu  cywilnego sporządzonego  za granicą  wynosi  50 zł.


Zmiana  imion i nazwisk

Zmiany  imienia  lub nazwiska   można  dokonać  wyłącznie z  ważnych  powodów , w  szczególności  gdy  dotyczą  zmiany:

 • imienia   lub  nazwiska   ośmieszającego  albo   nielicującego z   godnością człowieka ,
 • na  imię   lub  nazwisko  używane ,
 • na imię   lub  nazwisko  , które   zostało   bezprawnie   zmienione ,
 • na imię   lub  nazwisko  noszone  zgodnie  z  przepisami    prawa   państwa,   którego   obywatelstwo  również  się  posiada.

Zmiana  nazwiska  może  dotyczyć   nazwiska   noszonego  aktualnie  lub  nazwiska rodowego.
Wniosek  o  zmianę   imienia  lub  nazwiska    składa  się   osobiście .
Osoby  zamieszkałe  za   granicą   wniosek o  zmianę   nazwiska  mogą  złożyć  za  pośrednictwem   konsula  Rzeczypospolitej   Polskiej.

Opłata skarbowa  za wydanie  decyzji   o  zmianie    imienia  lub  nazwiska wynosi   37 zł .

Zapłaty należnej  opłaty  skarbowej  za czynności z zakresu  rejestracji  stanu cywilnego  dokonuje się  gotówką  w kasie  Urzędu Gminy Olszanka  bądź  bezgotówkowo  na rachunek bankowy :

Bank Spółdzielczy  Grodków – Łosiów   35 8870 0005 1004 0110 1576 0202

Osoby  zamieszkałe za  granicą  dokonują  opłaty skarbowej   na międzynarodowy numer konta :

Bank Spółdzielczy Grodków – Łosiów

Nr IBAN -  PL 35 8870 0005 1004 0110 1576 0202

Nr SWIFT - POLUPLPR

Wzory wniosków:

DOCwniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiwego w akcie stanu cywilnego.doc

DOCwniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiej księgi.doc

DOCwniosek o zarejestrowanie urodzenia, małżenstwa albo zgonu, które nastąpiło za granicą.doc

DOCwniosek o wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki dodatkowej o zawarciu małżeństwa przez jego rodziców.doc

DOCwniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego.doc

DOCwniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.doc

DOCwniosek o wydanie zaświadczenia o wpisach dokonanaych w ksędze lub ich braku, zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.doc

DOCwniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego.doc

DOCwniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.doc

DOCwniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.doc

DOCwniosek o wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu.doc

DOCWniosek o zmianę imienia nazwiska.doc