Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Struktura organizacyjna urzędu

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

Sekretarz Gminy
Ewa Rosińska
tel. 77 412 96 83 w 103

Skarbnik Gminy
Joanna Kopij
tel. 77 412 96 85 w 104

REFERATY I SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Referat Finansowy - Księgowość Budżetowa
tel : 77 412 96 83 w 108

W referacie prowadzone są sprawy z zakresu:
- obsługi finansowej gminy.

Referat Finansowy - Podatki i Opłaty
tel : 77 412 96 83 w 107

W referacie prowadzone są sprawy z zakresu:
- naliczania i windykacji opłat i podatków.

Referat Finansowy - Kasa
tel : 77 412 96 83 w 109

Referat Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Kierownik referatu - tel. 77 412 96 83 w  117
Ochrona środowiska -  tel. 77 4 12 96 83 w 111
Rolnictwo - tel. 77 412 96 83 w 112

W referacie realizowane są zadania z zakresu
- inwestycji, zamówień publicznych i funduszy strukturalnych
- gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i lokalowej
- rolnictwa i rozwoju wsi
- ochrony środowiska , gospodarki wodnej .

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel : 77 412 96 83 w 120

Prowadzi następujące sprawy:
- akta stanu cywilnego
- sprawy wojskowe
- kancelarii tajnej
- ochrony informacji niejawnych
- zadania kadrowe.

Radca Prawny
tel : 77 412 96 83 w 120
(udzieanie porad prawnych dla mieszkańców gminy w każdą 1 środę miesiąca)


Do podstawowego zakresu działania stanowiska należy, m.in:
- udzielanie porad prawnych
- sporządzanie opinii prawnych
- opracowywanie projektów aktów prawnych
- występowanie przed sądami i urzędami.

Stanowisko Pracy ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami

tel : 77 412 96 83 w 115

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku prowadzi w szczególności sprawy związane z:
- planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym
- gospodarką nieruchomościami
- wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
- użytkowaniem wieczystym nieruchomości
- scalaniem gruntów i rozgraniczaniem nieruchomości.

Stanowisko Pracy ds. Obywatelskich
tel : 77 412 96 83 w 110

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku prowadzi w szczególności sprawy związane z:
- ewidencją ludności
- wydawaniem dowodów osobistych
- zezwoleniami na publiczne zbiórki pieniężne.

Stanowisko Pracy ds. Administracji
tel : 77 412 96 83 w 101

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku w szczególności prowadzi sprawy:
- kancelarii Urzędu Gminy
- obsługi sekretariatu urzędu
- administracyjno-gospodarcze
- archiwum zakładowego.

Stanowisko Pracy ds. Rady Gminy i Działalności Gospodarczej
tel .: 77 412 96 83 w 113

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku w szczególności zajmuje się:
- techniczno-organizacyjną obsługą Rady Gminy
- ewidencją działalności gospodarczej.

Stanowisko Pracy ds. Informatyki
tel .: 77 412 96 83 w 118

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku w szczególności zajmuje się :
- obsługą informatyczną urzędu

Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
tel .: 77 412 96 83 w 119

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku w szczególności zajmuje się :
-  zarządzaniem kryzysowym i sprawami obronnymi


Stanowisko Pracy ds. Zdrowia i BHP
tel .: 77 412 96 83 w 116

Zatrudniony na tym stanowisku pracownik prowadzi w szczególności sprawy związane z:
- ochroną zdrowia
- bezpieczeństwem i higieną pracy
- zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych
- obsługą Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- ochroną zdrowia.

Stanowisko Pracy ds. Społecznych i Oświaty
tel .: 77 412 96 83 w 116

Zatrudniony na tym stanowisku pracownik prowadzi w szczególności sprawy związane z:
- wydawaniem decyzji w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych
- realizacją zadań w zakresie oświaty.
- współpracą z zagranicą;